Pro­tes­ten en ar­res­ta­ties bij her­o­pe­ning vlieg­veld Or­ly

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK ­ Voor het eerst sinds bij­na drie maan­den ver­trok er gis­te­ren weer een vlucht van­af het Pa­rij­se vlieg­veld Or­ly. Het ging om een toe­stel van KLM­doch­ter Transa­via met be­stem­ming het Por­tu­ge­se Por­to. Door­dat de­mon­stran­ten eni­ge tijd de start­ en lan­dings­baan be­zet­ten, kwam het vlieg­ver­keer maar moei­zaam tot stand. Vijf­tien be­to­gers wer­den ge­ar­res­teerd we­gens het on­ge­oor­loofd be­tre­den vlieg­veld.

Twee brand­weer­wa­gens aan weers­zij­den van het toe­stel be­spo­ten het vlieg­tuig met wa­ter­bo­gen, toen de­ze rich­ting de start­baan taxie­de. Maar la­ter gin­gen de ac­ti­vis­ten van Ex­tinc­ti­on Re­bel­li­on de lan­dings­baan op, sta­ken fak­kels aan en ke­ten­den zich vast aan fiet­sen om te pro­tes­te­ren te­gen de red­ding van de lucht­vaart­in­du­strie die fi­nan­ci­eel

van

het zwaar ge­trof­fen is door de co­rona­cri­sis.

De ac­ti­vis­ten toon­den span­doe­ken met de tekst “la­ten we de le­ven­den en niet de vlieg­tui­gen red­den” en ”15 mil­jard om de ramp nieuw le­ven in te bla­zen.” 15 mil­jard eu­ro is het be­drag dat de Fran­se over­heid uit­geeft om de lucht­vaart­sec­tor in het land te red­den.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.