Man­ches­ter Uni­ted moet Ka­ne los­we­ken bij Tot­ten­ham

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted was woens­dag­avond met 3­0 te sterk voor Shef­field Uni­ted en Antho­ny Mar­ti­al nam in die wed­strijd de ge­he­le pro­duc­tie van The Red De­vils voor zijn re­ke­ning. De Frans­man til­de zijn to­taal voor dit sei­zoen met de­ze hat­trick naar veer­tien doel­pun­ten, ter­wijl ploeg­ge­noot Mar­cus Rash­ford een­zelf­de aan­tal ach­ter zijn naam heeft staan.

Man­ches­ter Uni­ted lijkt on­danks de pro­duc­tie van het twee­tal in de markt voor een nieu­we spits en Ja­mie O’Ha­ra raadt de club aan om Har­ry Ka­ne los te we­ken bij Tot­ten­ham Hot­spur: “Kijk, ik zou het ge­wel­dig vin­den als hij bij Tot­ten­ham blijft, maar ze moe­ten ook kun­nen vol­doen aan zijn am­bi­ties”, ver­telt de voor­ma­lig mid­den­vel­der van the Spurs bij talkSPORT. “Hij wil prij­zen win­nen en Man­ches­ter Uni­ted is wat mij be­treft nog steeds de groot­ste club van de we­reld.” “Hoe­wel ze niet meer in de­zelf­de si­tu­a­tie zit­ten als vroe­ger, zijn ze nog steeds de groot­ste club van de we­reld. En ik denk dat wat er nog aan ont­breekt, on­danks dat Mar­ti­al een fan­tas­ti­sche spe­ler is, is dat ze ie­mand ha­len als Har­ry Ka­ne. Dan heb je het over een team dat weer kam­pi­oen zal wor­den”, gaat O’Ha­ra ver­der. Ma­na­ger Ole Gun­nar Solsk­jaer was na af­loop van de wed­strijd te­gen Shef­field ui­ter­aard lo­vend over Mar­ti­al, maar O’Ha­ra vraagt zich af of de aan­val­ler het in zich heeft om week in, week uit de doel­pun­ten te ma­ken.

ad­ver­ten­tie

“Ik denk dat Ole de spij­ker op zijn kop sloeg toen hij stel­de dat Mar­ti­al tot dit soort din­gen in staat is, dat klopt ook. Ik be­doel, hij kan een spe­ler van we­reld­klas­se zijn, hij heeft gis­te­ren la­ten zien hoe goed zijn af­ron­ding in en rond­om de zes­tien is. Wat mij be­treft is het ech­ter nog niet ze­ker dat hij als num­mer 9 van Man­ches­ter Uni­ted uit zal groei­en tot een le­gen­de en hen prij­zen gaat op­le­ve­ren. Per­soon­lijk denk ik niet dat hij dat zal wor­den, dat hij niet he­le­maal op dat ni­veau zit. Als je het hebt over de spe­lers die ze door de ja­ren heen heb­ben ge­had, Way­ne Rooney, Car­los Té­vez, Ruud van Nis­tel­rooij, Ro­bin van Per­sie, dan weet ik niet of Mar­ti­al we­ke­lijks ge­noeg laat zien om ze aan een prijs te hel­pen.”

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.