Mc­g­re­gor blijft uit­ha­len naar Nur­ma­go­med­ov

Times of Suriname - - SPORT - Conor Mc­G­re­gor blijft uit­ha­len naar Kha­bib Nur­ma­go­med­ov. Conor ge­looft niet dat de va­der van Kha­bib echt is ge­trof­fen door CO­VID­19. (Foto: UFC)

UFC - De strijd tus­sen Conor Mc­G­re­gor en Kha­bib Nur­ma­go­med­ov is al een aan­tal jaar be­zig. Van Kha­bib die een team­ge­noot van Conor be­la­che­lijk maakt tot aan het ge­vecht eind 2018. De­ze werd met winst door Kha­bib be­slist, waar kort daar­na cha­os ont­stond in en bui­ten de oc­ta­gon. Zelfs lan­ge tijd na dit ge­vecht heb­ben de twee nog vaak naar el­kaar uit­ge­haald via on­der an­de­re so­ci­al me­dia. Zelfs nu Mc­G­re­gor met zo­ge­naamd pen­si­oen is lijkt de strijd nog niet ge­stre­den.

Op de web­si­te MMAMANIA.com van

is te zien dat Abu­bakar Nur­ma­go­med­ov, de neef van Kha­bib en vech­ter in het Wel­ter­weight klas­se­ment van de UFC, een foto plaatste op In­st­agram waar­bij te zien is dat Conor in de houd­greep wordt ge­hou­den door Kha­bib. Het­geen wat eind 2018 plaats­vond. Als bij­schrift stond er “Wan­neer het co­ro­na­vi­rus je treft je bui­ten adem raakt”. Het be­richt is in­mid­dels ver­wij­derd van In­st­agram.

The No­to­rious liet dit niet on­ge­zien aan zich voor­bij gaan en heeft er mid­dels een Twit­ter be­richt op ge­re­a­geerd. Sa­men­vat­tend denkt Conor dat de va­der van Kha­bib nooit ge­trof­fen is door CO­VID-19, maar dat dit als dek­man­tel is ge­bruikt voor het feit dat Kha­bib de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de niet wou vech­ten en niet in sha­pe was. Ook dit be­richt is in­mid­dels ver­wij­derd, maar screenshot­s van dit be­richt zijn zo te vin­den via Goog­le.

De strijd­bijl lijkt dus nog be­gra­ven. Zo­als we we­ten gooit Conor graag olie op het vuur, met na­me als er in de toe­komst geld te ver­die­nen valt met een mo­ge­lijk ge­vecht. Is hij zo­als vaak weer aan het trol­len? Of pro­beert hij team Nur­ma­go­med­ov uit de tent te lok­ken zo­dat er toch nog een re­van­che gaat plaats­vin­den?

(UFC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.