Ajax con­trac­teert Es­kild Munk Dall

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ajax heeft Es­kild Munk Dall ge­con­trac­teerd, zo maakt de club don­der­dag­avond be­kend. De ze­ven­tien­ja­ri­ge Deen­se vleu­gel­aan­val­ler, die over­komt van Sil­ke­borg IF, heeft een con­tract tot en met 30 ju­ni 2023 on­der­te­kend. De over­stap van Dall is on­der voor­be­houd van en­ke­le for­ma­li­tei­ten.

De ver­rich­tin­gen van Dall wer­den al lan­ge­re tijd in ga­ten ge­hou­den door land­ge­noot Jo­hn Steen Ol­sen, die sinds 1995 Scan­di­na­vi­sche voet­bal­lers voor Ajax scout. De tie­ner was in de­cem­ber al op be­zoek bij Ajax en scoor­de toen drie­maal in een test­wed­strijd. Ook bracht hij maan­den ge­le­den een be­zoek aan het trai­nings­com­plex van Va­len­cia, maar het is Ajax dat de strijd heeft ge­won­nen. Ekstra Bladet om­schreef Dall een maand ge­le­den als ‘een ty­pi­sche spe­ler voor Ajax’. “Hij is tech­nisch goed on­der­legd en kan in de aanval op di­ver­se po­si­ties uit de voe­ten. Hij is snel en zeer be­kwaam in de af­ron­ding”, zo ver­tel­de de Deen­se krant in het ar­ti­kel over de con­cre­te in­te­res­se van Ajax in de aan­val­ler.

Dall kwam uit voor de On­der-19 van Sil­ke­borg en kent Vic­tor Jen­sen van Jong Ajax en Chris­ti­an Ras­mus­sen van Ajax On­der-17 van hun ge­za­men­lij­ke pe­ri­o­des bij de ver­te­gen­woor­di­gen­de elf­tal­len van De­n­e­mar­ken. Dall wordt na zijn over­gang toe­ge­voegd aan de se­lec­tie van Ajax On­der-18.

“Ik kon het niet ge­lo­ven. Ik kom na­me­lijk van een heel klei­ne club, Sil­ke­borg IF. Dat een club als Ajax in­te­res­se toon­de, is iets heel groots”, ver­telt Dall op de club­si­te. “Ik wil mij zo snel mo­ge­lijk thuis­voe­len bij mijn nieu­we team­ge­no­ten en trai­ners. Van daar­uit wil ik zo­veel mo­ge­lijk wed­strij­den spe­len.” ‘Toen Kasper Dol­berg zijn con­tract te­ken­de, kwam hij naar mijn school. Dat is op de dag af pre­cies vijf jaar ge­le­den. Heel spe­ci­aal.” Dall is een gro­te fan van zijn land­ge­noot, die in­mid­dels niet meer voor Ajax maar in Frank­rijk voor OGC Ni­ce speelt. “Ik mag hem graag. Het is een idool van mij, een in­spi­ra­tor. Ik heb veel res­pect voor hem, maar ik ben nog ze­ker niet de nieu­we Dol­berg.”

“We zijn er trots op dat we weer een spe­ler kun­nen ver­ko­pen aan Ajax”, valt op de club­si­te van Sil­ke­borg te le­zen. Vijf jaar eer­der ging im­mers ook Dol­berg van Sil­ke­borg naar Ajax. “Het is een gro­te club waar de mees­te Deen­se jon­gens van dro­men. Het is ook een club met een gro­te ge­schie­de­nis wat be­treft het ont­wik­ke­len van Deens ta­lent.” (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.