FIFA geeft 1,3 mil­jard eu­ro steun voor na­ti­o­na­le voet­bal­bon­den

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL ­ De FIFA komt met ex­tra fi­nan­ci­ë­le steun voor de na­ti­o­na­le voet­bal­bon­den. Dat is don­der­dag tij­dens een vi­deo­con­fe­ren­tie be­slo­ten. Al­le 211 bij de FIFA aan­ge­slo­ten bon­den krij­gen ge­za­men­lijk 1,5 mil­jard Ame­ri­kaan­se dol­lar. Dat is 1,34 mil­jard eu­ro.

Het geld komt niet di­rect be­schik­baar. Het is be­doeld voor een la­ter sta­di­um, om bon­den er na de na­sleep van het co­ro­na­vi­rus ver­der bo­ven­op te hel­pen. Het fi­nan­ci­ë­le pro­ject is op drie pij­lers ge­ba­seerd, zei voor­zit­ter Gi­an­ni In­fan­ti­no. De eer­ste uit­be­ta­ling is in ja­nu­a­ri 2021.

De FIFA schoot de na­ti­o­na­le bon­den eer­der in april al te hulp. De 211 lan­den kre­gen toen ge­za­men­lijk 150 mil­joen dol­lar. Dat be­drag be­stond on­der meer uit de re­gu­lie­re be­ta­lin­gen voor 2020, die nu door de we­reld­voet­bal­bond eer­der wer­den ge­daan.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.