Ka­ran Jo­har is boos op MAMI

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ka­ran Jo­har heeft zich de laat­ste tijd heel stil ge­hou­den op so­ci­a­le me­dia. Maar hij maak­te on­langs dui­de­lijk dat hij boos is op MAMI om­dat de­ze or­ga­ni­sa­tie waar hij ook

deel van uit­maakt hem in de steek heeft ge­la­ten on­danks het feit dat hij werd ge­pest van­we­ge de zelf­do­ding van Sus­hant Singh Ra­j­put. Ka­ran wordt na­me­lijk be­schul­digd van het be­drij­ven van vriend­jes­po­li­tiek. En­ke­le ster­ren be­we­ren zelfs dat hij al­leen wilt wer­ken met de kin­de­ren van be­ken­de film­ster­ren. De film­ma­ker be­sloot de­ze week daar­om ont­slag te ne­men als be­stuurs­lid van het MAMI Film Fes­ti­val.

Hij heeft zijn ont­slag­brief in­mid­dels al ge­stuurd naar di­rec­teur Sm­ri­ti Ki­ran. De an­de­re be­stuurs­le­den zijn Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne, Zoya Akhtar, Ka­bir Khan, Sid­dharth Roy Ka­pur, Vikra­ma­di­tya Mot­wa­ne en Rohan

Sip­py. Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne heeft te­ver­geefs ge­pro­beerd Ka­ran

van ge­dach­ten te doen ver­an­de­ren.

(Mum­bai Mir­ror/ Foto: In­st­agram)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.