Aan­deel­hou­ders Ate­nor ko­pen groot­ste deel nieu­we aan­de­len

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUS­SEL - Ate­nor heeft drie­kwart van de aan­de­len van de vo­ri­ge week aan­ge­kon­dig­de emis­sie kun­nen ver­ko­pen aan be­staan­de aan­deel­hou­ders. Dat maak­te het be­drijf gis­te­ren be­kend. Er wor­den maxi­maal 1,41 mil­joen nieu­we aan­de­len aan­ge­bo­den voor 55,00 eu­ro per aan­deel, wat een for­se kor­ting van 18 pro­cent op de slot­koers van 16 ju­ni biedt. Zo zal maxi­maal 77,4 mil­joen eu­ro wor­den op­ge­haald. Aan­deel­hou­ders kre­gen voor el­ke vier aan­de­len recht op de aan­schaf van één nieuw aan­deel. Zij te­ken­den in op 1,06 mil­joen stuk­ken, of 75,1 pro­cent van de emis­sie.

On­der an­de­re de re­fe­ren­tie­aan­deel­hou­ders ForA­te­nor, Al­va, 3D, Luxem­part en CEO Stéphan Son­ne­vil­le koch­ten aan­de­len bij.

Nu de in­schrij­vings­pe­ri­o­de met voor­keur­rech­ten is ge­slo­ten, zul­len de over­ge­ble­ven rech­ten, de zo­ge­he­ten ‘scrips’, via een ver­snel­de pri­va­te plaat­sing wor­den aan­ge­bo­den aan in­sti­tu­ti­o­ne­le be­leg­gers. Over het re­sul­taat van die plaat­sing volgt la­ter vrij­dag een nieuw be­richt. (Beurs­dui­vel/Foto:Pont­light)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.