Chi­mae­ra (Hy­bri­de My­tho­lo­gi­sche We­zens)

Times of Suriname - - ECONOMIE -

Een chi­mae­ra is een my­tho­lo­gisch we­zen uit de Griek­se my­tho­lo­gie. Of je het nu met een k, (Ki­me­ra) of met een zach­te g uit­spreekt (ggime­ra), de of­fi­ci­ë­le spel­ling is Chi­mae­ra, of­te­wel Χίμαιρα in het Oud Grieks. Een Chi­mae­ra is een mon­ster­ach­tig we­zen dat vuur spuwt, maar het is geen draak! Hoe het er wel uit ziet, zul­len we la­ter be­schrij­ven, want de ori­gi­ne­le Griek­se Chi­mae­ra staat op num­mer één op de­ze lijst. Wat staat er dan op num­mer tien tot twee?

Het woord chi­mae­ra wordt te­gen­woor­dig ook wel ge­bruikt om het ‘con­cept’ van een chi­me­a­ra aan te dui­den. Dat wil zeg­gen, het idee van één we­zen dat op­ge­maakt is uit ver­schil­len­de an­de­re (ons be­ken­de) we­zens. Een an­de­re term voor zul­ke we­zens is een ‘hy­bri­de’. Wel­ke an­de­re fan­tas­ti­sche we­zens zijn er (vol­gens my­tho­lo­gie) nog al­le­maal op on­ze aar­de aan­we­zig, die ka­rak­te­ris­tie­ken de­len van door­snee we­zens? Wel­ke hy­bri­den spo­ken rond in de nacht, of in de on­der­we­reld? We ken­nen na­tuur­lijk dra­ken, maar dit zijn sim­pel­weg uit de klau­wen ge­groei­de ha­ge­dis­sen. Geen sa­men­stel­ling van ver­schil­len­de die­ren, in elk ge­val, en ze­ker niet zo di­vers in sa­men­stel­ling als de Griek­se Chi­me­ra, of de num­mer twee op de­ze lijst! Wel­ke we­zens zijn dan wel chi­mae­ra? We zul­len zien. Mocht je af­vra­gen hoe de­ze lijst ge­rang­schikt is, hier het ant­woord: ma­gie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.