“Ik denk dat ik best wel te­vre­den mag zijn”

Mi­sie­ka­ba:

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - And­re Mi­sie­ka­ba is niet on­te­vre­den over wat hij de af­ge­lo­pen tien jaar heeft ver­zet als frac­tie­lei­der van de NDP in De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA) en daar­na als mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting (So­za­vo). De ko­men­de vijf jaar zal hij van­uit de op­po­si­tie­ban­ken zijn bij­dra­ge moe­ten le­ve­ren, aan­ge­zien zijn par­tij met tien ze­tels is te­rug­ge­val­len. On­te­vre­den is hij in elk ge­val niet over zijn bij­dra­ge aan tien jaar ka­bi­net Bou­ter­se aan de macht.

“Ik denk dat ik best wel te­vre­den mag zijn met wat we heb­ben ver­zet in dat ene jaar. Ik kijk echt te­vre­den te­rug en ben blij dat ik in de ge­le­gen­heid was om dat te kun­nen doen”, zegt hij over het ambt als mi­nis­ter op So­za­vo. Tot en met de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen die voor de ko­men­de week zijn ge­pland, is

Mi­sie­ka­ba zo­wel mi­nis­ter als DNA-lid.

De ver­wach­ting is dat Chan­dri­ka­persad San­tok­hi ge­ko­zen wordt als pre­si­dent van Su­ri­na­me. Mi­sie­ka­ba zegt dat het nieu­we ka­bi­net van­uit de op­po­si­tie­ban­ken op zijn on­der­steu­ning mag re­ke­nen daar waar het no­dig is. “In het be­lang van Su­ri­na­me”, stelt hij. “Con­struc­tief, maar na­tuur­lijk kri­tisch de regering be­ge­lei­den. We wil­len al­le­maal het bes­te van Su­ri­na­me. Zo­lang de regering dat pad op­gaat, zal ze on­ze on­der­steu­ning krij­gen. Waar we den­ken dat het fout gaat zul­len we on­ze kri­ti­sche noot la­ten ho­ren”, al­dus Mi­sie­ka­ba die te­vens on­der­voor­zit­ter is van de NDP.

De par­tij her­dacht za­ter­dag haar 33-ja­rig be­staan. De ver­kie­zings­ne­der­laag en CO­VID-19 zorg­den voor een vrij­wel be­druk­te stem­ming en leeg­te in par­tij­cen­trum OCER.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.