Tie­ner krijgt cel­straf

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Isi­ha A (19) is vrij­dag ver­oor­deeld tot ne­gen maan­den cel­straf waar­van twee voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van twee jaar, con­form de eis van het Open­baar Mi­nis­te­rie. De rech­ter acht hem schul­dig aan dief­stal van bel­kaar­ten ter waar­de van SRD 1200.

Isi­ha A heeft bij de po­li­tie en op de zit­ting be­kend schul­dig te zijn; hij ont­ken­de bij de rech­ter-com­mis­sa­ris. Hij is op ca­me­ra­beel­den her­kend. Ook heb­ben ge­tui­gen hem po­si­tief her­kend. Vol­gens hem ging hij over tot de daad we­gens geld­ge­brek. Ad­vo­caat

The­re­se Roos pleit­te dat het om een jon­ge ver­dach­te gaat, die tot de der­de klas van de la­ge­re school heeft be­zocht. Hij is af­kom­stig uit een een­ou­der­ge­zin. Roos geeft aan dat er geen op­vang en be­ge­lei­ding voor de jon­ge­man was. Zij heeft zich wat het be­wijs be­treft ge­re­fe­reerd aan het oor­deel van de rech­ter. De raads­vrouw had eer­der het ver­zoek tot in­vrij­heid­stel­ling van Isi­ha A ge­daan, welk ge­ho­no­reerd werd door de rech­ter. Isi­ha A ver­scheen niet in de rechts­zaal.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.