Over­tre­der be­scher­mings­be­vel blijft op vrije voe­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De rech­ter heeft Chan­der­dath A vrij­dag ver­oor­deeld tot ne­gen maan­den cel­straf waar­van zes voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van twee jaar, voor be­drei­ging en over­tre­ding van het be­scher­mings­be­vel. Hij blijft met de op­ge­leg­de straf op vrije voe­ten.

Chan­der­dath A heeft zijn doch­ter be­dreigd en zwaai­de met een ha­mer in de rich­ting van haar hoofd. Ook over­trad hij het be­scher­mings­be­vel. De doch­ter bracht haar va­der naar een trouw­feest. Daar wa­ren reeds haar moe­der en zus. Op het feest­je nut­tig­de de man veel al­co­hol. De doch­ter bracht hem daar­om niet te­rug naar huis, maar haar zus deed dat wel. Toen de va­der thuis aan­kwam, be­gon hij te­keer te gaan om­dat de doch­ter hem niet had mee­ge­no­men. Hij be­gon haar te be­drei­gen.

Ad­vo­caat The­re­se Roos be­toog­de dat de man be­ge­lei­ding no­dig heeft voor zijn al­co­hol­ge­bruik. Zij vroeg de rech­ter om de strafeis van het Open­baar Mi­nis­te­rie over te ne­men, want de man heeft de tijd al door­ge­bracht in voor­ar­rest. De ma­gi­straat is mee­ge­gaan met de raads­vrouw.

Chandar­dath A, die eer­der in aan­ra­king is ge­ko­men met de po­li­tie, ont­kent schul­dig te zijn. Hij weet niet wat het be­scher­mings­be­vel in­houdt. Hij was op ver­zoek van zijn ad­vo­caat eer­der voor­lo­pig in vrij­heid ge­steld.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.