On­ge­kend nood­weer zorgt voor cha­os en veel do­den in Ja­pan

Times of Suriname - - BUITENLAND -

JA­PAN - Door zel­den ver­toond nood­weer in het zuid­wes­ten van Ja­pan zijn ze­ker twin­tig do­den ge­val­len. Veer­tien van de slacht­of­fers zijn be­wo­ners van een over­stroomd ver­zor­gings­huis. Ook twee Ja­pan­ners die door mod­der­stro­men zijn mee­ge­sleurd, heb­ben dat ver­moe­de­lijk niet over­leefd.

Gro­te de­len van de pro­vin­cies Ku­ma­mo­to en Ka­go­s­hi­i­ma, op het hoofd­ei­land Kyus­hu, zijn ge­trof­fen door he­vi­ge re­gen­val. Die ver­oor­zaak­te over­stro­min­gen en aard­ver­schui­vin­gen. Meer dan 200.000 Ja­pan­ners zijn op­ge­roe­pen hun huis te ver­la­ten en er­gens an­ders een vei­lig on­der­ko­men te zoe­ken.

Vol­gens Ja­pan­se bron­nen viel er bin­nen zes uur tijd lo­kaal meer dan 40 cen­ti­me­ter re­gen.

De regering heeft de hoog­ste alarm­fa­se uit­ge­roe­pen en on­ge­veer 10.000 mi­li­tai­ren ge­stuurd naar het ge­trof­fen ge­bied om be­wo­ners te eva­cu­e­ren. Ook wordt nood­hulp ver­strekt.

Op lucht­op­na­mes op de Ja­pan­se te­le­vi­sie is te zien dat he­le woon­wij­ken on­der- ge­lo­pen zijn, de­len van hui­zen en au­to’s door het wa­ter zijn mee­ge­sleurd en bo­men zijn ont­wor­teld.

(De Te­le­graaf)

Red­dings­wer­kers in Ku­ma­mo­to. (Foto:NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.