Hon­der­den do­den in In­dia door blik­sem­in­sla­gen van­we­ge vroe­ge moes­son

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DIA - In tien da­gen tijd zijn in de In­di­a­se deel­staat Bi­har 147 men­sen door blik­sem ge­trof­fen en overleden. Tot nu toe zijn er in de noord­oos­te­lij­ke deel­staat meer men­sen om­ge­ko­men door blik­sem­in­sla­gen dan over heel 2019, mel­den de lo­ka­le au­to­ri­tei­ten.

Me­te­o­ro­lo­gen waar­schu­wen dat er de ko­men­de twee da­gen we­der­om zwaar on­weer op komst is in het noord­oos­ten van het land. Ook de naast­ge­le­gen deel­staat Ut­tar Pra­desh wordt zwaar ge­trof­fen. Daar zijn sinds april ruim 200 men­sen ge­ë­lek­tro­cu­teerd bij een blik­sem­in­slag. De voor­naams­te re­den voor het re­la­tief ho­ge aan­tal do­den is de vroe­ge komst van de moes­son­re­gens in Noor­dIn­dia. De jaar­lijks te­rug­ke­ren­de on­weers­stor­men zijn er nor­maal ge­spro­ken tus­sen ju­ni en sep­tem­ber. Dit jaar be­gon de moes­son iets eer­der en was die in ju­ni he­vi­ger dan in voor­gaan­de ja­ren.

Vol­gens de au­to­ri­tei­ten van Bi­har heb­ben de stij­gen­de tem­pe­ra­tu­ren door kli­maat­ver­an­de­ring mo­ge­lijk ge­leid tot meer blik­sem­in­sla­gen. De­zelf­de stij­gen­de trend is voor­als­nog niet te­rug te zien in de lan­de­lij­ke sta­tis­tie­ken over fa­ta­le blik­sem­in­sla­gen. In 2018 kwa­men er 2357 In­di­ërs om het le­ven door blik­sem, het jaar daar­voor 2885, in 2016 wa­ren het 3315 en een jaar eer­der 2641. Zo blijkt uit ge­ge­vens van het ‘Na­ti­o­nal Cri­me Re­cord Bu­reau’.

Ter ver­ge­lij­king: in Ne­der­land ko­men jaar­lijks zo’n één tot twee men­sen om het le­ven door blik­sem, schreef het KNMI. Dat be­te­kent op ba­sis van de be­schik­ba­re sta­tis­tie­ken dat het in In­dia per dui­zend in­wo­ners on­ge­veer twin­tig keer zo vaak ge­beurt als Ne­der­land.

In In­dia zijn voor­na­me­lijk boe­ren en land­ar­bei­ders zijn het slacht­of­fer. Tij­dens de moes­son wer­ken ze in de door­week­te rijst­vel­den, waar­door een blik­sem­in­slag al snel fa­taal kan zijn.

Voor­al in ar­me deel­sta­ten als Bi­har en Ut­tar Pra­desh eist on­weer le­vens. Al­leen al op za­ter­dag kwa­men er 25 men­sen om door blik­sem­in­slag. Vo­ri­ge week vrij­dag werd het op een dag 83 men­sen fa­taal.

(NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.