Weg­ge­bon­jour­de Fran­se pre­mier Phi­lip­pe weer bur­ge­mees­ter Le Ha­vre

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - De vrij­dag door pre­si­dent Em­ma­nu­el Ma­cron ont­sla­gen Fran­se pre­mier Edou­ard Phi­lip­pe is in zijn woon­plaats Le Ha­vre door de ge­meen­te­raad weer als bur­ge­mees­ter ge­ïn­stal­leerd. Hij kreeg een gro­te meer­der­heid van stem­men in de raad. Phi­lip­pe was tus­sen 2010 en 2017 ook al bur­ger­va­der van de gro­te stad aan de mon­ding van de ri­vier de Sei­ne.

Fran­se me­dia meld­den dat Phi­lip­pe door de pre­si­dent aan de kant is ge­scho­ven, om­dat de pre­mier steeds po­pu­lair­der werd en in de co­rona­cri­sis steeds va­ker op de voor­grond is ge­tre­den ten kos­te van Ma­cron. De nieu­we pre­mier is de wei­nig be­ken­de cen­trum­recht­se po­li­ti­cus Jean Castex, die naar ver­wach­ting de pre­si­dent niet zal over­scha­du­wen. Castex voert dit week­end ge­sprek­ken met Ma­cron en kan­di­da­ten voor mi­nis­ter­pos­ten in de nieu­we regering.

Phi­lip­pe is drie jaar pre­mier ge­weest en heeft voor zo ver be­kend zo­wel per­soon­lijk als po­li­tiek een goe­de re­la­tie met Ma­cron ge­had. Zijn regering over­leef­de ern­sti­ge cri­ses zo­als die rond de spon­ta­ne pro­test­be­we­ging van de ‘ge­le hes­jes’, de om­stre­den pen­si­oen­her­vor­min­gen en de uit­braak van het nieu­we co­ro­na­vi­rus.

De pre­mier in Frank­rijk is niet zo­als in veel an­de­re de­mo­cra­ti­sche lan­den een re­ge­rings­lei­der die po­li­tiek zijn ei­gen koers kiest, maar meer een uit­voer­der van het be­leid van de pre­si­dent. Vol­gens opi­nie­pei­lers stond bij­na 60 pro­cent van de on­der­vraag­den af­ge­lo­pen week nog ach­ter de pre­mier en dat was veel meer dan de steun die Ma­cron vol­gens de pei­lers kreeg.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.