Do­den­tal bij Ethio­pi­sche pro­tes­ten na moord op zan­ger naar 166

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ETHIOPIЁ ­ Het aan­tal do­den bij pro­tes­ten in Ethio­pië na de moord op een po­pu­lai­re zan­ger is ge­ste­gen van aan­van­ke­lijk 80 naar 166, zei een ho­ge re­gi­o­na­le vei­lig­heids­func­ti­o­na­ris gis­te­ren. De pro­tes­ten volg­den op de moord op mu­zi­kant Haacaal­uu Hun­dees­sa en ver­spreid­den zich van Ad­dis Abe­ba naar de om­lig­gen­de re­gio Oro­mia. Ji­bril Mo­ham­med, hoofd van het Vei­lig­heids­ en Vre­des­bu­reau van Oro­mia, zei dat al­le 166 zijn om­ge­ko­men in de re­gio Oro­mia, waar de pro­tes­ten het he­vigst wa­ren.

Hij zei dat het aan­tal do­den nog kan stij­gen van­we­ge de ve­le ge­won­den die in zie­ken­hui­zen lig­gen. On­ge­veer 155 van de slacht­of­fers zijn bur­gers, ter­wijl 11 van hen be­vei­li­gers wa­ren, voeg­de hij toe.

De moord op Hun­dees­sa heeft de et­ni­sche ver­hou­din­gen in Ethio­pië op scherp ge­zet. Hun­dees­sa be­hoor­de tot het Oro­mo­volk, de om­vang­rijk­ste et­ni­sche groep van het land die tot voor kort van de macht was uit­ge­slo­ten. Ge­frus­treer­de Oro­mo­jon­ge­ren zien de moord op de zan­ger als een aan­val op hun be­vol­kings­groep.

Haacaal­uu Hun­dees­sa kreeg be­kend­heid als pro­test­zan­ger en po­li­tiek ge­van­ge­ne in de golf van pro­tes­ten te­gen de vo­ri­ge regering.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.