Ne­ta­nya­hu spreekt van nood­si­tu­a­tie in Is­ra­ël door cor­o­na

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ISRAЁL ­ Door de her­op­le­ving van het co­ro­na­vi­rus is in Is­ra­ël spra­ke van een nood­si­tu­a­tie. Dat heeft pre­mier Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu gis­te­ren ge­zegd tij­dens een ka­bi­nets­be­raad. “We zit­ten mid­den in een nieu­we cor­o­na­aan­val. Het gaat om een zeer ster­ke uit­braak, we­reld­wijd én bij ons.” De regering komt van­daag op­nieuw bij­een om te pra­ten over ver­de­re be­per­ken­de maat­re­ge­len. “Als we de ver­sprei­ding van het vi­rus niet stop­pen, is dat zo­wel slecht voor de ge­zond­heid als voor de eco­no­mie. Het zal veel bur­gers van de staat Is­ra­ël het le­ven kos­ten”, waar­schuw­de Ne­ta­nya­hu.

Het aan­tal nieu­we co­ro­na­be­smet­tin­gen is al ver­schei­de­ne da­gen ver­ont­rus­tend. Vrij­dag kwa­men er in 24 uur tijd voor het eerst meer dan dui­zend bij. Toen was de ver­soe­pe­ling van de lock­down al te­rug­ge­draaid. In ge­beds­hui­zen, feest­za­len, bars en clubs mo­gen nog maar vijf­tig per­so­nen te­ge­lijk bin­nen zijn. Dat wa­ren er daar­voor 250. In an­de­re af­ge­slo­ten ruim­tes mo­gen nog maar maxi­maal twin­tig men­sen sa­men­ko­men. Vol­gens het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid zijn tot dus­ver 29.366 Is­ra­ë­li­ërs be­we­zen ge­ïn­fec­teerd ge­raakt met cor­o­na, 330 van hen zijn aan CO­VID­19 overleden. Staats­se­cre­ta­ris Yo­av Kisch noem­de in

de twee­de golf co­ro­na­be­smet­tin­gen ern­sti­ger dan de eer­ste. Des­kun­di­gen hou­den er re­ke­ning mee dat de ko­men­de twee we­ken mo­ge­lijk 300 pa­ti­ën­ten moe­ten wor­den op­ge­no­men met ern­sti­ge ziek­te­ver­schijn­se­len. Gis­te­ren la­gen nog 86 men­sen met cor­o­na in een zie­ken­huis, van wie 29 aan de be­a­de­ming.

(De Te­le­graaf)

Pre­mier Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu tij­dens een ka­bi­nets­be­raad. (Foto: De Te­le­graaf) The Je­rusa­lem Post

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.