Ajax ver­koopt Sven Bot­man aan Lil­le

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ajax en Lil­le OSC heb­ben een ak­koord be­reikt over een trans­fer van Sven Bot­man, zo meldt De Te­le­graaf. Vol­gens de krant ont­vangt Ajax een trans­fer­som die tus­sen de acht en ne­gen mil­joen eu­ro ligt voor de ver­de­di­ger, die nog geen mi­nuut maak­te in het eer­ste elf­tal van de club. Bo­ven­dien zou spra­ke zijn van een door­ver­koop­per­cen­ta­ge. Voet­bal In­ter­na­ti­o­nal spreekt van ze­ven mil­joen eu­ro plus bo­nus­sen.

Bot­man was het af­ge­lo­pen jaar op huur­ba­sis ac­tief bij sc Hee­ren­veen. Hij had een vas­te ba­sis­plaats in Fries­land en zet­te stap­pen in zijn ont­wik­ke­ling. Veel speel­mi­nu­ten bij de hoofd­macht van Ajax lon­ken ech­ter niet, waar­door Bot­man open­staat voor een ver­trek. In Lil­le wordt hij door tech­nisch di­rec­teur Luís Cam­pos ge­zien als een ver­van­ger van Ga­briel Ma­gal­haes, die waar­schijn­lijk wordt ver­kocht aan Na­po­li. Bij de num­mer vier van het af­ge­lo­pen sei­zoen in de Li­gue 1 gaat de twin­tig­ja­ri­ge Bot­man een vijf­ja­rig con­tract on­der­te­ke­nen.

Bot­man ver­leng­de in maart zijn ver­bin­te­nis met Ajax nog tot de zo­mer van 2023. “Als jeugd­spe­ler van Ajax heb je ei­gen­lijk maar één droom: sla­gen in de ArenA”, ver­tel­de hij na het be­rei­ken van een ak­koord over een nieuw con­tract. “Door mijn tij­de­lij­ke ver­trek naar sc Hee­ren­veen leek ik daar ver­der van ver­wij­derd te ra­ken. Maar door mijn ont­wik­ke­ling in de af­ge­lo­pen acht maan­den is dat doel juist dich­ter­bij ge­ko­men.” Bot­man sloot zich op ne­gen­ja­ri­ge leef­tijd aan bij de jeugd­op­lei­ding van Ajax. De link­s­poot door­liep al­le ge­le­din­gen van de op­lei­ding.

Zaak­waar­ne­mer Nik­kie Brui­nen­berg be­ves­tigt aan De Te­le­graaf dat er een ak­koord tus­sen de clubs ligt. “Hij kijkt uit naar de stap naar een top­com­pe­ti­tie. Hij weet dat hij uit zijn com­fort­zo­ne moet om stap­pen te ma­ken in z’n car­ri­è­re.” Bot­man de­bu­teer­de op 17 au­gus­tus 2018 voor Jong Ajax in de Keu­ken Kam­pi­oen Di­vi­sie. In dat sei­zoen kwam de link­s­poot 28 keer in ac­tie op het twee­de ni­veau. Ajax ver­huur­de Bot­man ver­vol­gens aan Hee­ren­veen, waar hij aan­voer­der Da­niel Höegh uit de ba­sis­op­stel­ling speel­de en 26 com­pe­ti­tie­du­els af­werk­te.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.