Re­al Ma­drid wil 200 mil­joen be­spa­ren

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Re­al Ma­drid is van­uit fi­nan­ci­eel en mo­reel oog­punt niet van plan zich de­ze zo­mer flink te roe­ren op de trans­fer­markt. De Spaan­se groot­macht voelt de ge­vol­gen van de co­rona­cri­sis, meldt Mar­ca.

Vol­gens de groot­ste sport­krant van Span­je zijn nieu­we aan­ko­pen ‘on­waar­schijn­lijk’. Dat zou ook be­te­ke­nen dat een trans­fer van Ajax­mid­den­vel­der Don­ny van de Beek naar het Esta­dio

San­tia­go Ber­na­béu – in elk ge­val voor­lo­pig – van de baan is. De Ko­nink­lij­ke en de Am­ster­dam­mers zijn het naar ver­luidt al eni­ge tijd eens over een deal ter waar­de van vijf­tig mil­joen eu­ro.

Re­al Ma­drid moet de ko­men­de maan­den ech­ter geld be­spa­ren, het doel is liefst twee­hon­derd mil­joen. Achraf Ha­ki­mi maakt al voor veer­tig mil­joen eu­ro de over­stap naar In­ter­na­zi­o­na­le. En ook on­der an­de­ren Ga­reth Ba­le, Ja­mes

Ro­dri­gu­ez, Bra­him Di­az, Da­ni Ce­bal­los en Ma­ri­a­no Di­az mo­gen uit­zien naar een nieu­we club. Zij krij­gen nau­we­lijks speel­tijd van coach Zi­n­e­di­ne Zi­da­ne.

Juist de groot­ste clubs wor­den hard ge­trof­fen door het feit dat de sta­di­ons nog leeg blij­ven de ko­men­de maan­den. Re­al is dan ook op zijn hoe­de, want ‘de toe­komst van de club staat op het spel’, be­sluit Mar­ca.

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.