Fans Bar­cel­o­na krij­gen slecht nieuws

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De fans van Bar­cel­o­na hoe­ven op kor­te ter­mijn geen in­tre­de van Xa­vi als trai­ner te ver­wach­ten. De voor­ma­li­ge mid­den­vel­der van de Ca­ta­laan­se groot­macht heeft na­me­lijk zijn con­tract bij Al Sadd ver­lengd. Ook in het sei­zoen 2020-21 zal Xa­vi aan het roer staan bij de club uit Qa­tar, waar­door een her­e­ni­ging met Bar­cel­o­na ver­der weg lijkt.

Bar­cel­o­na-trai­ner Qui­que Sé­tien ligt on­der vuur door de te­gen­val­len­de pres­ta­ties van de club. Bar­cel­o­na ligt mo­men­teel vier pun­ten ach­ter op kop­lo­per Re­al Ma­drid, waar­door een lands­ti­tel lijkt uit­ge­slo­ten dit sei­zoen. Spaan­se me­dia spe­cu­le­ren dat de oe­fen­mees­ter bin­nen­kort of in ie­der ge­val aan het eind van de­ze voet­bal­jaar­gang zal wor­den ver­van­gen, waar­bij Xa­vi fa­vo­riet is om de coach op te vol­gen.

ESPN en Mun­do De­por­ti­vo mel­den dat Xa­vi wel een clau­su­le in zijn con­tract heeft staan die hem toe­staat naar Bar­cel­o­na te gaan als de club om zijn dien­sten vraagt. Dit wordt ech­ter niet be­ves­tigd door Al Sadd, waar­door het spe­cu­le­ren over de toe­komst van Xa­vi aan zal hou­den. Naast de voor­ma­lig Spaans in­ter­na­ti­o­nal is ook on­der an­de­ren Oran­je-bonds­coach Ro­nald Koe­man in beeld in

ad­ver­ten­tie het Camp Nou. Se­tién gaf eer­der aan zich niet druk te ma­ken om de ve­le ge­ruch­ten over een na­de­rend ont­slag bij de hui­di­ge num­mer twee van LaLi­ga. “Ik heb de­ze si­tu­a­tie wel va­ker mee­ge­maakt als de re­sul­ta­ten te­gen­val­len, daar heb ik ver­der geen con­tro­le op. Het is het cir­cus waar we als coa­ches in zit­ten. Daar­om denk ik ook geen se­con­de na over wat er met mij gaat ge­beu­ren. Ik con­cen­treer me op de be­lang­rij­ke din­gen en denk niet aan de din­gen die wor­den ge­schre­ven en ge­zegd.”

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.