Weetjes - Weetjes - Weetjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen 1957

1988

- Jo­hn Len­non en Paul McCart­ney ont­moe­ten el­kaar voor het eerst op een tuin­feest van de kerk in Wool­ton bij Li­ver­pool.

­ Het pro­duc­tie­plat­form Pi­per Alp­ha in de Noord­zee wordt ge­trof­fen door een aan­tal ex­plo­sies ge­volgd door brand. Daar­bij ko­men 167 men­sen om. Het is de groot­ste ramp in de off­sho­re olie­in­du­strie.

Po­li­tiek 1964 2013

- Ma­la­wi wordt on­af­han­ke­lijk van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk.

- Na Ve­ne­zu­e­la en Ni­ca­ra­gua biedt ook Bo­li­via aan de voort­vluch­ti­ge Ame­ri­kaan­se klok­ken­lui­der Ed­ward Snow­den asiel te ver­le­nen.

We­ten­schap en tech­no­lo­gie 1885

1919

- Eer­ste tests van het vac­cin te­gen honds­dol­heid door Louis Pas­teur. - De Brit­se R34 steekt als eer­ste lucht­schip de At­lan­ti­sche Oce­aan over.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.