Bar­be­cue­ën: zo ge­zond als je maar wilt

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Er zijn bij bar­be­cue­ën ver­schil­len­de vei­lig­heids­as­pec­ten waar je re­ke­ning mee moet hou­den, bij­voor­beeld met be­trek­king tot het voed­sel of brand­ge­vaar. Voor de bui­ten­ko­kers hier een han­dig over­zicht met ge­zon­de tips!

Etens­waar

Ze­ker in war­me pe­ri­o­des moet je uit­kij­ken met de houd­baar­heid van eten. Ook als het bui­ten warm is, moet je op­let­ten dat het eten niet te lang on­ge­koeld blijft staan. Je wilt je gas­ten im­mers geen voed­sel­ver­gif­ti­ging op la­ten lo­pen. Haal vlees en vis zo kort mo­ge­lijk voor de be­rei­ding uit de koel­kast.

Zorg dat rauw vlees of vis niet met el­kaar in aan­ra­king komt, maar ook niet met be­reid vlees of vis.

Ge­bruik apar­te scha­len en be­stek en pak niks met je han­den aan.

Maak het roos­ter gron­dig schoon voor aan­vang.

Als je van plan bent groot vlees, zo­als spa­re­ribs of een hal­ve kip, klaar te ma­ken, kun je het vlees in de keu­ken al­vast voor­ga­ren.

Zet klei­ne por­ties eten op ta­fel. Zo krijgt het niet de kans om op te war­men en bac­te­ri­ën te ont­wik­ke­len.

Zout ont­trekt vocht aan het vlees, waar­door het geen mooi korst­je krijgt. Strooi er dus pas zout op na de be­rei­ding.

Ge­zond bar­be­cue­ën

Va­ri­a­tie is het suc­ces van een bar­be­cue. Hoe­wel veel men­sen het nog bij worst­jes, sa­té en stok­brood hou­den, kun je heel goed ver­schil­len­de groen­tes, vis­pak­ket­jes en an­de­re cu­li­nai­re hoog­stand­jes bui­ten be­rei­den. Het is ook ge­zon­der niet al­tijd het­zelf­de te ma­ken en te eten. Voor­al als je vaak bar­be­cuet.

Met aan­maak­blok­jes brand­gel

Ge­bruik al­leen waar­van op de

en

houts­kool ver­pak­king staat dat het ge­schikt is om te bar­be­cue­ën. Aan­ste­ken moet je nooit met (ge­verfd of on­ge­verfd) hout of pe­tro­le­um doen. Het ver­brandt na­me­lijk nooit he­le­maal en zo kun­nen scha­de­lij­ke stof­fen ont­staan. Ge­bruik aan­maak­blok­jes of brand­gel, dat is het vei­ligst voor je ge­zond­heid. Leg er pas vlees op als de houts­kool­tjes gloei­en en een wit laag­je as heb­ben. Dat duurt on­ge­veer een half uur tot drie kwar­tier. Dan is de bar­be­cue op de juis­te tem­pe­ra­tuur.

Ver­brand vlees

Bar­be­cue­ën zou kun­nen lei­den tot een ho­ger ri­si­co op kan­ker, bij­voor­beeld als je vaak vlees eet dat ver­brand is en er zwart ge­bla­kerd uit­ziet. Het zou voor­na­me­lijk ko­men door PAK’s: po­ly­cy­cli­sche aro­ma­ti­sche kool­stof­fen. Dat is een gif­ti­ge stof die vrij komt bij roos­te­ren op houts­kool. Als je zorgt dat het vlees niet ver­brandt en je het op de juis­te tem­pe­ra­tuur bakt, dan be­perk je het ont­staan van het gif­ti­ge Pca tot een mi­ni­mum. Een aan­tal tips om het ont­staan er­van te mi­ni­ma­li­se­ren: -Hoe gro­ter de af­stand tus­sen het roos­ter en de he­te houts­kool hoe be­ter.

-Laat vlees, vis, groen­ten en brood nooit in con­tact ko­men met vlam­men.

-Als je vet vlees hebt of vlees of vis dat ge­ma­ri­neerd is, kun je met een alu­mi­ni­um schaal­tje het vet op­van­gen. Snij het over­tol­li­ge vet aan vlees weg en ge­bruik wei­nig olie. Als het vet op de houts­ko­len komt, ont­staat door ver­bran­ding Pca.

-Ver­brand vlees is niet goed voor je door de ver­hoog­de con­cen­tra­tie Pca. Het is echt aan te ra­den dit niet te eten. -Elek­trisch bar­be­cue­ën is een stuk ge­zon­der, maar of het net zo leuk is?

Brand­vei­lig­heid

Bui­ten ko­ken op een bar­be­cue brengt een bran­dri­si­co met zich mee, maar als je de vei­lig­heid in acht neemt, kan er wei­nig ge­beu­ren. We ge­ven je al­vast wat han­di­ge tips, zo­dat je bar­be­cue niet in het blus­wa­ter valt.

-Een aan­zien­lijk aan­tal brand­won­den­ge­val­len komt door on­vei­lig bar­be­cue­ën. Even niet op­let­ten of een huis­dier dat er­gens te­gen­aan stoot; een on­ge­luk­je zit in een klein hoek­je.

-Houd de bar­be­cue in de ga­ten, ook als het bak­ken en bra­den klaar is en -de houts­kool al­leen nog smeult. Het is nog steeds erg heet!

-Ge­bruik nooit (brand)al­co­hol op het vuur. Gro­te steek­vlam­men zijn le­vens­ge­vaar­lijk. -Kin­de­ren en huis­die­ren zijn on­voor­spel­baar en moet je uit de buurt hou­den van het vuur. -Let op je schort of blou­se en zorg dat ze niet over­han­gen. -Vets­pet­ters kun­nen ve­nij­ni­ge brand­wond­jes ver­oor­za­ken. Niet met blo­te ar­men of be­nen bar­be­cue­ën is een ma­nier om dit te voor­ko­men.

-Het is geen goed idee om een bran­den­de bar­be­cue te ver­plaat­sen.

-Blus een smeu­len­de bar­be­cue nooit met wa­ter. Door het tem­pe­ra­tuur­ver­schil kan de vuur­korf sprin­gen.

Ori­gi­ne­le BBQ-tips

-Fruit is heel ge­schikt om te roos­te­ren. Bij­voor­beeld ana­nas op een stok­je of aard­bei­en en peer in fo­lie. Lek­ker als toe­tje!

-Bar­be­cue­ën kan lijn­vrien­de­lijk zijn. Ver­vang de saus­jes door yog­hurt­va­ri­an­ten, eet meer sa­la­de dan vlees, ge­bruik ma­ger vlees of vis en ge­bruik ma­tig olie.

-Kies eens voor no­ten-, meer­gra­nen-, vol­ko­ren- of bruin­brood in plaats van ge­woon wit stok­brood. Der­ge­lij­ke bro­den le­ve­ren meer voe­dings­stof­fen en een meer ver­za­digd ge­voel door de hoe­veel­heid voe­dings­ve­zels.

(Ge­zond­heids­net/Foto:FIT)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.