Word je dik van fruit?

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Fruit be­vat vruch­ten­sui­kers (fruc­to­se). De­ze sui­kers le­ve­ren ca­lo­rie­ën, net als sui­ker uit de sui­ker­pot. In een ap­pel en si­naas­ap­pel zit ge­mid­deld 50­60 kcal, net zo­veel als in een spe­cu­laas­je. Een ki­wi be­vat maar 30 kcal. Wan­neer je twee stuks fruit op een dag eet, krijg je hier­mee ge­mid­deld rond de 100 kcal bin­nen. Dit is to­taal nog al­tijd veel min­der dan een brood­je ham­bur­ger of een can­dy­bar van bij­na 300 kcal. En bo­ven­dien een stuk ge­zon­der!

Kleu­ren van de re­gen­boog

Het ad­vies om twee stuks fruit per dag te eten, is er niet voor niets. In el­ke soort fruit zit­ten na­me­lijk vi­ta­mi­nes, mi­ne­ra­len en ve­zels. Ie­de­re soort heeft zijn ei­gen unie­ke sa­men­stel­ling van ver­schil­len­de voe­dings­stof­fen. Daar­om wordt ook vaak ge­zegd: eet al­le kleu­ren van de re­gen­boog.

Vi­ta­mi­nes in fruit

De be­kend­ste vi­ta­mi­ne in fruit is on­ge­twij­feld vi­ta­mi­ne C. Fruit le­vert on­ge­veer 30 pro­cent van de vi­ta­mi­ne C die je da­ge­lijks no­dig hebt. Vi­ta­mi­ne C is een be­lang­rij­ke vi­ta­mi­ne die on­der an­de­re zorgt voor een goe­de weer­stand.

Naast vi­ta­mi­ne C zit­ten er nog an­de­re vi­ta­mi­nes in fruit, zo­als vi­ta­mi­ne A en fo­li­um­zuur (vi­ta­mi­ne B11). In man­go, man­da­rijn, abri­ko­zen en pas­sie­vrucht zit bij­voor­beeld een re­de­lij­ke hoe­veel­heid vi­ta­mi­ne A. Aard­bei­en en si­naas­ap­pels be­vat­ten re­la­tief juist veel fo­li­um­zuur.

Naast vi­ta­mi­nes be­vat fruit mi­ne­ra­len als mag­ne­si­um en ka­li­um. Ka­li­um draagt on­der an­de­re bij aan het re­gu­le­ren van de bloed­druk. Ver­der zor­gen de ve­zels in fruit voor een vol ge­voel en een goe­de darm­wer­king.

Ad­vo­caat (170 kcal) Man­ja (105 kcal) Ana­nas (100 kcal)

Ker­sen (105 kcal) Ba­naan (90 kcal) Drui­ven (80 kcal)

Peer (60 kcal)

Ap­pel (60 kcal) Si­naas­ap­pel (55 kcal) Wa­ter­me­loen (55 kcal).

Citroen (8 kcal)

Pas­sie­vrucht (20 kcal) Abri­ko­zen (20 kcal)

Ly­chee (20 kcal)

Aard­bei (25 kcal)

Man­da­rijn (25 kcal) Gra­pe­fruit (25 kcal)

Bes­sen (25 kcal)

Nec­ta­ri­ne (30 kcal)

Ki­wi (30 kcal).

(Ge­zond­heids­net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.