Schild­klier­ziek­te

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

De schild­klier is één van de klie­ren van het hor­mo­nen­stel­sel. De klier heeft de vorm van een vlin­der en be­vindt zich aan de voor­kant van de hals. De klie­ren van het hor­mo­nen­stel­sel stu­ren door de che­mi­sche stof­fen, hor­mo­nen, die ze af­schei­den een groot aan­tal li­chaams­func­ties aan. De hor­mo­nen wor­den af­ge­schei­den in de bloeds­om­loop, waar­in ze cir­cu­le­ren en de func­ties van be­paal­de or­ga­nen en or­gaan­sys­te­men re­ge­len. De hor­mo­nen die in de schild­klier wor­den ge­pro­du­ceerd re­ge­len het ge­bruik van ener­gie in li­chaams­cel­len en de snel­heid waar­mee de stof­wis­se­ling plaats­vindt. De­ze klier heeft ook in­vloed op de snel­heid waar­mee haar en bot­ten groei­en, het li­chaams­ge­wicht, het tem­pe­ra­tuur­sen ener­gie­ni­veau en het func­ti­o­ne­ren van het hart en de spijs­ver­te­ring. Schild­klier­ziek­te is, voor­al bij vrou­wen, een veel voor­ko­men­de hor­mo­nen­stoor­nis. Hy­po­thy­re­o­ï­die, dat wil zeg­gen een traag wer­ken­de schild­klier, is een aan­doe­ning waar­door de schild­klier te wei­nig hor­mo­nen aan­maakt, zo­dat het li­chaam niet op­ti­maal kan func­ti­o­ne­ren. Symp­to­men zijn bij­voor­beeld dun­ne, breek­ba­re na­gels en ha­ren, ge­wichts­toe­na­me, ver­moeid­heid, tra­ge hart­slag, con­sti­pa­tie en kou­ge­voe­lig­heid.

Hy­per­t­hy­re­o­ï­die, dat wil zeg­gen een te snel wer­ken­de schild­klier, is een aan­doe­ning waar­door de schild­klier te veel hor­mo­nen aan­maakt. Symp­to­men zijn bij­voor­beeld haar­ver­lies, ge­wichts­ver­lies, ver­snel­de hart­slag, ner­vo­si­teit, veel­vul­di­ge stoel­gang, trans­pi­re­ren en, bij vrou­wen, on­re­gel­ma­ti­ge men­stru­a­tie.

Een arts con­sta­teert een schild­klier­aan­doe­ning door de symp­to­men van een pa­tient te be­oor­de­len, de hals te be­voe­len en te con­tro­le­ren of de schild­klier ver­an­derd is. Ook wor­den door mid­del van bloed­on­der­zoek de ge­hal­tes van de in het li­chaam cir­cu­le­ren­de schild­klier­hor­mo­nen be­paald. (Ge­zond­heids­net/ Foto:Trouw)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.