On­der­wijs­di­rec­teur te­vre­den over op­komst bij her­start scho­len

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - De her­start van het on­der­wijs gisteren is goed ver­lo­pen. Op de ver­schil­len­de scho­len was de op­komst van zo­wel leer­lin­gen als leer­krach­ten goed. Na bij­kans drie maan­den zijn jon­ge­ren van de la­ge­re, mu­lo- en mid­del­ba­re scho­len weer naar school ge­gaan. Na­ta­sia Ben­na­non, di­rec­teur van het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs We­ten­schap en Cul­tuur (OWC) zegt aan de krant meer dan te­vre­den te zijn met de op­komst.

Zij is gisteren langs een aan­tal ba­sis- en mu­lo­scho­len ge­gaan om te zien hoe de ‘eer­ste school­dag’ ver­liep. Ook de on­der­wijs­in­spec­teurs van al­le ni­veaus zijn langs al­le scho­len ge­gaan. In ver­schil­len­de dis­tric­ten heeft het mi­nis­te­rie ook een in­spec­tie­ron­de ge­daan. Het lij­fe­lijk aan­we­zig zijn op scho­len gold al­leen voor leer­lin­gen en stu­den­ten van de exa­men­klas­sen van de la­ge­re, mu­lo- en mid­del­ba­re scho­len. Zo­wel leer­lin­gen als on­der­wijs­ge­ven­den had­den al­le­maal keu­rig hun mond­mas­ker op. Bij de in­gang van het school­ter­rein stond een leer­kracht ge­reed met een ther­mo­gun om de tem­pe­ra­tuur op te ne­men van de leer­lin­gen. Voor het be­tre­den van het les­lo­kaal was een­ie­der ver­plicht zich te ont­smet­ten.

“Ik ben meer dan te­vre­den. Ik had ge­zegd, wat er ook komt de school gaat van­daag be­gin­nen. Want je moet toch op een dag be­gin­nen. Want als wij steeds hui­ve­rig gaan blij­ven, dan be­gin je nooit. En als je de pro­to­col­len in acht neemt, kan het niet mis­gaan”, al­dus Ben­na­non. Zij zegt dat als wij met zijn al­len de ko­men­de pe­ri­o­de mee­wer­ken en een­ie­der zijn ver­ant­woor­de­lijk­heid op zich neemt, kan ook dit school­jaar suc­ces­vol wor­den af­ge­slo­ten. Het mi­nis­te­rie heeft na­me­lijk tot twee keer toe ge­tracht het on­der­wijs weer op te star­ten, maar hier­van werd af­ge­zien van­we­ge de ver­slech­ter­de co­ro­na­si­tu­a­tie.

Een groep­je leer­lin­gen in een les­lo­kaal. Leer­lin­gen en leer­krach­ten had­den een mond­mas­ker op. Na bij­kans drie maan­den zijn jon­ge­ren van de la­ge­re, mu­lo- en mid­del­ba­re scho­len gisteren weer naar school ge­gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.