‘Eer­ste school­dag’ goed ver­lo­pen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Leer­lin­gen, stu­den­ten, leer­krach­ten en do­cen­ten van de ver­schil­len­de exa­men­klas­sen zijn na bij­kans drie­ën­hal­ve maand weer naar school. Op de ver­schil­len­de scho­len is de ‘eer­ste school­dag’ heel goed ver­lo­pen.

Op de JHN Po­la­nen­school II ging het goed. An­chia Wongsotaro­e­no, school­hoofd van de JHN Po­la­nen­school II, ver­telt in ge­sprek met de krant dat de leer­lin­gen bij aan­komst op het school­ter­rein ont­van­gen wor­den, waar­na zijn hun han­den was­sen. Zij krij­gen dan een pa­pie­ren zak­doen om hun han­den te ve­gen om die daar­na in een ton te gooi­en. Daar­na wor­den de han­den ont­smet met hands­ani­ti­zer. Het school­hoofd ver­telt ver­der dat er in de klas­sen dui­de­lij­ke mar­ke­rin­gen zijn aan­ge­ge­ven waar de leer­lin­gen moe­ten zit­ten.

Ver­der ver­telt Wongsotaro­e­no dat zij kind­vrien­de­lij­ke plaat­jes heeft ge­plakt op het school­ge­bouw, zo­dat de leer­lin­gen kun­nen zien waar­aan zij zich moe­ten hou­den. Er zijn plaat­jes waar­op de leer­lin­gen kun­nen zien hoe zij hun han­den moe­ten was­sen en de an­der­hal­ve me­ter af­stand moe­ten hou­den.

Ook op de Graaf von Zin­zen­dorf­school is al­les goed ver­lo­pen. Di­rec­teur Hen­ri­ët­te Blokland blikt te­vre­den te­rug op de eer­ste school­dag. Blokland ver­telt dat al­le exa­men­kan­di­da­ten zijn ge­weest. Zij heeft een klei­ne groep van 43 leer­lin­gen.

Lu­cien Rots­burg, di­rec­teur van IMEAO II, ver­telt dat de op­komst iets min­der was. Hij legt uit dat som­mi­ge leer­lin­gen zijn ge­weest om hun op­drach­ten te ha­len en daar­na moch­ten zij weg. “Het was hier goed en slecht, om­dat de mees­te leer­lin­gen ook af­han­ke­lijk zijn van de bus en die rijdt mo­men­teel nog niet”, stelt hij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.