Uit­spraak in roof­moord­zaak Kra­ka­weg ver­scho­ven

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Rech­ter Mau­reen Daya­la zal op 28 ju­li uit­spraak doen in de Kraka­roof­moord­zaak. Fa­nu­el D, Mil­ton F, Di­on A, Vir­bi­an W, Cly­de H, Mil­ton V, Jur­vin B en Mel­vin A zijn ver­dach­ten in de­ze zaak. Op 7 ju­ni 2018 lie­ten Zyl­la­va­na Mang­koe­red­jo (20) en Is­aak Poe­ti­si (56) het le­ven op de Kra­ka­weg.

Mil­ton F voer­de reeds aan spijt te heb­ben. Hij bood zijn ver­ont­schul­di­gin­gen aan de ge­meen­schap en na­be­staan­den aan.

Cly­de H voer­de aan dat hij nooit eer­der met jus­ti­tie in aan­ra­king is ge­ko­men. Hij be­treurt het­geen die dag ge­beurd is. Hij bel­de met Fa­nu­el D die hij nau­we­lijks vijf maan­den ken­de. Hij is er wel blij mee dat Fa­nu­el D op de zit­ting is te­rug­ge­ko­men op zijn ver­kla­ring. Di­on B zegt dat hij met Mil­ton F zou gaan wer­ken. Hij ge­bruik­te sukru en wist daar­na niets meer. Fa­nu­el D zei in zijn laat­ste woord dat hij zich vol­le­dig kan te­rug­vin­den in de du­pliek van zijn ad­vo­caat Mau­reen Nib­te. Vol­gens Nib­te was Fa­nu­el D op geen en­kel mo­ment op de hoog­te van een roof.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.