Zun­der om­zeilt vra­gen jour­na­list

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Ra­vak­sur heeft op 26 ju­ni een pers­be­richt doen uit­gaan waar­in acht richt­lij­nen, naar de te vor­men re­ge­ring wor­den mee­ge­ge­ven, die moe­ten bij­dra­gen tot duur­za­me wel­vaart en wel­zijn voor de werk­ne­mers in Su­ri­na­me. On­der meer wordt ge­steld dat bin­nen twee jaar de loon­be­las­ting wordt af­ge­schaft.

Het schrij­ven is na­mens Ra­vak­sur on­der­te­kend door PWO-voor­zit­ter Ar­mand Zun­der, di­rec­teur der Be­las­tin­gen. Op de vraag of hij als be­las­ting­di­rec­teur ach­ter de maat­re­ge­len staat, en hoe hij ze even­tu­eel wil door­voe­ren, geeft Zun­der geen recht­streeks ant­woord.

Hij zegt: “Het pers­be­richt is door Ra­vak­sur ge­richt aan po­li­ti­ci en be­leids­ma­kers van de na­bije toe­komst.

De be­leidma­kers ma­ken het be­leid uit en stel­len de pri­o­ri­tei­ten. De func­tie van be­las­ting­di­rec­teur is een tech­ni­sche func­tie, die te ma­ken heeft met de uit­voe­ring van het door be­leids­ma­kers uit­ge­stip­pel­de be­leid. Ho­pe­lijk is dit dui­de­lijk.”

Bij zijn aan­stel­ling tot di­rec­teur op 1 mei dit jaar, zei Zun­der dat het be­las­ting­sys­teem vol­gens hem recht­vaar­di­ger moet wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.