CO­VID-19-maat­re­ge­len ver­soe­peld

Times of Suriname - - BIN­NEN­LAND -

“Het co­ro­na­vi­rus is on­der ons en zal er voor goed blij­ven. Hoe wij kie­zen om hier­mee te le­ven is een ver­ant­woor­de­lijk­heid voor ie­der van ons. Wij zijn nu in een tran­si­tie­fa­se en wij zul­len staps­ge­wijs aan­pas­sin­gen toe­staan op ba­sis van ons ver­trou­wen in ie­ders ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid. Bij el­ke stap die wij ma­ken, mo­ni­to­ren wij ui­ter­aard wat de uit­wer­king is. In­dien de si­tu­a­tie dat ver­eist, zul­len wij aan­pas­sin­gen te­rug­draai­en. De maat­re­ge­len van de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de zorg­den er­voor dat meer men­sen in staat ge­steld wer­den om weer in hun le­vens­on­der­houd te voor­zien. De nieu­we aan­pas­sin­gen die wij nu zul­len toe­staan, zijn even­eens ge­richt op het ver­der ver­ant­woord op gang hel­pen van het so­ci­aal en eco­no­misch le­ven. Eet u zo ge­zond mo­ge­lijk door ver­se groen­te en fruit te eten en veel wa­ter te drin­ken. Draag een mon­den neus­be­dek­king wan­neer u uit huis gaat, was re­gel­ma­tig uw han­den en houd 1,5 me­ter af­stand van an­de­ren. La­ten wij al­le CO­VID-19-pa­ti­ën­ten mee­ne­men in on­ze ge­be­den en hen een spoe­dig her­stel toe­wen­sen”, zegt de vi­ce­pre­si­dent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.