Mo­tor­fiet­ser en duo­rij­der do­de­lijk aan­ge­re­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO ­ De mo­tor­fiet­ser GA en haar duo­rij­der RM zijn zon­dag do­de­lijk aan­ge­re­den aan de Ken­ne­dy­weg. Zij over­le­den ter plek­ke aan op­ge­lo­pen let­sel. De au­to­be­stuur­der AS heeft de mo­tor­fiets geen voor­rang ver­leend met als ge­volg de do­de­lij­ke aan­rij­ding.

Uit on­der­zoek blijkt dat de au­to­be­stuur­der over de Ken­ne­dy­weg reed ko­men­de van­uit de rich­ting van Rijs­dijk en gaan­de in die van Zan­de­rij, ter­wijl de mo­tor­fiet­ser met haar duo­rij­der van­uit de te­gen­over­ge­stel­de rich­ting kwam. Ter hoog­te van de Izaak Pu­per­hart­straat ver­leen­de de au­to­mo­bi­list bij het rechts af­slaan geen voor­rang aan de mo­tor­fiets met als ge­volg de aan­rij­ding.

De au­to­be­stuur­der ver­klaar­de bij de po­li­tie dat hij de mo­tor­fiets niet zag aan­ko­men door de har­de re­gen die op dat mo­ment viel. Zijn voer­tuig heeft een deuk aan de voor­stoot­balk en mo­tor­kap over­ge­hou­den als­ook een ge­bar­sten ruit, ter­wijl de mo­tor­fiets aan­zien­lij­ke scha­de heeft. De mo­tor­fiet­ser en haar duo­rij­der over­le­den ter plek­ke; een arts stel­de de dood vast. De po­li­tie heeft de ont­ziel­de li­cha­men na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in be­slag ge­no­men. De au­to­be­stuur­der ver­keer­de niet on­der in­vloed van al­co­hol en is in het be­zit van een gel­dig rijbewijs. De po­li­tie heeft zijn rijbewijs in­ge­vor­derd. De be­stuur­der werd na ver­hoor heen­ge­zon­den.

WJ

Een mo­tor­fiet­ser en haar duo­rij­der zijn zon­dag om­ge­ko­men bij een aan­rij­ding met een au­to aan de Ken­ne­dy­weg. (Ac­ti­on­fo­to: Shay­len­dra Jar­bandhan)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.