Va­der blijft bij on­schuld

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO ­ “Ik ben on­schul­dig”, zei Piet K gisteren in zijn laat­ste woord. Ad­vo­caat Ge­or­get­te Le­ter be­toog­de dat er geen spra­ke is van wet­tig en over­tui­gend be­wijs om Piet K te ver­oor­de­len voor het sek­su­eel mis­brui­ken van zijn doch­ter. Zij vindt dat er geen an­der be­wijs is dan de ver­kla­ring van het slacht­of­fer.

Vol­gens haar heb­ben ge­tui­gen het van ho­ren zeg­gen. Of­fi­cier van jus­ti­tie Shan­ta Ma­ha­dew vindt dat er wel be­wijs is in de ver­kla­ring van het slacht­of­fer, de ver­dach­te en de ge­nees­kun­di­ge ver­kla­ring, maar daar was de raads­vrouw het niet mee eens.

Le­ter vindt dat het sek­su­eel mis­bruik niet al­leen kan wor­den vast­ge­steld op grond van de ver­kla­ring van het slacht­of­fer. Zij geeft aan dat de ver­kla­ring van de moe­der van het meis­je twij­fel­ach­tig is. De vrouw kreeg van haar doch­ter te ho­ren dat zij was mis­bruikt door haar va­der. Le­ter zegt dat de moe­der geen ge­tui­ge is van de ver­meen­de ge­pleeg­de sek­su­e­le han­de­ling. Het lijkt de ver­de­di­ging on­juist dat de vrouw wist dat haar kind werd mis­bruikt, maar haar toch al­leen thuis liet met de man.

“Er is geen en­kel be­wijs dat de over­tui­ging zou kun­nen bren­gen dat de ver­dach­te het feit heeft ge­pleegd”, al­dus de raads­vrouw.

Op 17 au­gus­tus doet de rech­ter uit­spraak.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.