Vrouw in drugs­zaak voor­lo­pig vrij

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO ­ Rech­ter Mau­reen Daya­la heeft Ri­net­te S, die sa­men met Ja­son S en Su­res­h­ku­mar B wordt ver­dacht van de uit­voer van drugs, gisteren voor­lo­pig in vrij­heid ge­steld. Hier­mee heeft zij het ver­zoek van ad­vo­caat Hem­radj Ma­taw­li ge­ho­no­reerd.

Ma­taw­li be­toog­de dat Ja­son S en Su­res­h­ku­mar B reeds voor­lo­pig in vrij­heid zijn ge­steld. Hij pleit­te dat Ri­net­te S reeds tien maan­den in voor­ar­rest zit en vroeg haar voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling. Of­fi­cier van jus­ti­tie Shan­ta Ma­ha­dew heeft haar strafeis te­gen Ri­net­te S, Ja­son S en Su­res­h­ku­mar B aan­ge­vuld. Zij eis­te een boe­te van SRD 1500 sub­si­di­air een week hech­te­nis. Te­gen Ri­net­te S en haar vriend Ja­son S is reeds twee jaar cel­straf ge­ëist voor het smok­ke­len van 586 gram co­ca­ï­ne op 25 sep­tem­ber. Te­gen Su­res­h­ku­mar B is drie jaar cel­straf ge­ëist voor het ver­strek­ken van drugs. Ma­ha­dew vindt dat Su­res­h­ku­mar B po­si­tief is her­kend en aan­ge­we­zen is door Ri­net­te S en Ja­son S als de drugs­ver­strek­ker. Zij haalt aan dat in de te­le­foon van Ri­net­te S een te­le­foon­num­mer op naam van To­la was op­ge­sla­gen. Het bleek om het te­le­foon­num­mer van Su­res­h­ku­mar B te gaan. Raads­vrouw Chan­dra Al­goe zegt dat Ri­net­te S en Ja­son

S heb­ben aan­ge­ge­ven dat zij Su­res­h­ku­mar B niet ken­nen. Vol­gens haar heb­ben zij Su­res­h­ku­mar B nooit in beeld ge­bracht. Al­goe geeft aan dat in soort­ge­lij­ke drugs­za­ken vrij­spraak is ge­volgd waar­bij zij vroeg de twij­fels in het voor­deel van Su­res­h­ku­mar B uit te leg­gen. Zij zegt dat de man bo­ven­dien drin­gend ge­o­pe­reerd moet wor­den.

Op 17 au­gus­tus wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.