To­ra­ri­ca Re­sort weer open

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Vol en­thou­si­as­me en hoop­vol ge­stemd, de­den To­ra­ri­ca Re­sort en Tan­ge­lo hun deu­ren sinds gisteren weer open voor het pu­bliek. Dit werd ge­daan na een me­de­de­ling van de re­ge­ring waar­bij ho­re­ca­ge­le­gen­he­den, die in over­leg met het COVID19­Ma­na­ge­ment­team de be­no­dig­de voor­zorgs­maat­re­ge­len heb­ben ge­trof­fen, weer open mo­gen voor het pu­bliek.

De voor­zorgs­maat­re­ge­len die de To­ra­ri­ca Group in sa­men­wer­king met het COVID-19Ma­na­ge­ment­team heeft ge­trof­fen, zijn on­ge­wij­zigd en zien er als volgt uit: - Tem­pra­tuur­con­tro­le van al­le in­ko­men­de gas­ten. Hou­den aan de 1,5 me­ter met be­hulp van af­stand­stic­kers op di­ver­se lo­ca­ties.

Het aan­pas­sen van de af­stan­den tus­sen ta­fels en zit­plaat­sen.

Mi­ni­maal fy­siek con­tact on­ze me­de­wer­kers en gas­ten door mid­del van

af­stand

stan­den

tus­sen

ter­rein on­li­ne be­stel­mo­du­les en mo­biel­ban­kie­ren.

Signs op en ron­d­om het met de no­di­ge voor­zorgs­maat­re­ge­len zo­als het op­ti­maal was­sen en des­in­fec­te­ren van de han­den.

In het ka­der van mi­ni­maal fy­siek con­tact zul­len gas­ten en­kel di­gi­taal van me­nu’s wor­den voor­zien. Gas­ten krij­gen toe­gang tot de­ze me­nu’s door de op ver­schil­len­de stra­te­gi­sche lo­ca­ties ge­plaatste QR co­des te scan­nen met hun mo­biel ap­pa­raat.

Voor wat be­treft de ope­nings­tij­den is het Pool Ter­ras voor­als­nog ge­o­pend van 6.00 tot 21.00 uur en Tan­ge­lo van 8.00 tot 21.00 uur. Voor wat be­treft TorWell­ness zijn de ae­ro­bi­cruim­te en sau­na voor­als­nog ge­slo­ten, het zwem­bad en de ove­ri­ge fa­ci­li­tei­ten zijn ge­o­pend van 8.00 tot 20.30 uur.

Let wel, toe­gang tot de gym kan uit­slui­tend op af­spraak en wordt be­perkt tot een groep van maxi­mum vijf per­so­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.