Sa­ram­ac­ca di­s­tricts­se­cre­ta­ris rij­ker

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SA­RAM­AC­CA - Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Sar­wan­koe­mar Ra­mai van Sa­ram­ac­ca heeft Lachmie Per­kaas Ganga­ram Pan­day vrij­dag be­vor­derd tot di­s­tricts­se­cre­ta­ris. Ganga­ram Pan­day was in de func­tie van be­stuurs­op­zich­ter.

Ganga­ram Pan­day trad op 1 fe­bru­a­ri 1988 in dienst van het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken. Hier­na werd hij als ad­mi­ni­stra­tie­ve kracht uit­ge­leend aan het com­mis­sa­ri­aat. Hij heeft tij­dens zijn car­ri­è­re ver­schil­len­de func­ties be­kleed. Zo was hij sub­hoofd op de af­de­ling Per­so­neels­za­ken Sa­ram­ac­ca, res­sort­lei­der van Cal­cut­ta (1998-1999), Ja­ri­ka­ba (1999-2000), Kam­pong Ba­roe ( 2000-2006) en Gro­nin­gen (2017-2019). Hij is mo­men­teel co­ör­di­na­tor van het Bur­ger In­for­ma­tie Cen­trum van Sa­ram­ac­ca.

De bur­ger­va­der be­dank­te Ganga­ram Pan­day na het op­spel­den van de dis­tinc­tie­ven voor zijn bij­dra­ge tot dus­ver en gaf aan dat ver­wacht wordt dat hij zich ook in zijn nieu­we func­tie zal blij­ven in­zet­ten voor de ont­wik­ke­ling van het dis­trict Sa­ram­ac­ca. Vol­gens de dc is de fa­mi­lie Ganga­ram Pan­day een fa­mi­lie die be­kend­staat om ken­nis­over­dracht. Ganga­ram Pan­day is vol­gens de bur­ger­va­der ook een voor­beeld­fi­guur als ge­ke­ken wordt naar zijn ge­duld; hij heeft ja­ren ge­wacht op zijn be­vor­de­ring.

In de fe­li­ci­ta­tie­bood­schap van an­de­re per­so­neels­le­den kwam on­der an­de­re naar vo­ren dat Ganga­ram Pan­day ge­dis­ci­pli­neerd en be­hulp­zaam is.

Hij zegt heel lang ge­wacht te heb­ben op zijn be­vor­de­ring, maar vindt dat niets voor zijn tijd komt.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.