Twee nert­sen­hou­de­rij­en in Ge­mert wor­den ge­ruimd

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Bij een twee­de nert­sen­hou­de­rij in Ge­mert is be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus be­ves­tigd. Al eer­der sprak het mi­nis­te­rie van Land­bouw over een ver­den­king van een be­smet­ting. Van een be­drijf in de buurt was al vast­ge­steld dat er co­ro­na aan­we­zig was. De nert­sen zijn gisteren ge­ruimd.

Dat brengt het aan­tal be­smet­te nert­sen­be­drij­ven in Ne­der­land op twin­tig. Het be­drijf waar­van de be­smet­ting op za­ter­dag was vast­ge­steld telt 7000 moe­der­die­ren, het an­de­re be­drijf heeft er 12.000. Het ka­bi­net heeft maat­re­ge­len ge­no­men voor al­le pels­dier­hou­de­rij­en, zo­als een lan­de­lijk ver­voers­ver­bod van nert­sen, een be­zoe­kers­ver­bod in stal­len en een strikt hy­giene­pro­to­col, om ver­de­re ver­sprei­ding te­gen te gaan en om te voor­ko­men dat het vi­rus over­gaat van nerts op mens, zo­als op twee be­drij­ven mo­ge­lijk al is ge­beurd. Me­de­wer­kers die co­ro­na-ge­re­la­teer­de klach­ten heb­ben, moe­ten “niet met de nert­sen in aan­ra­king ko­men, niet in de stal ko­men en zich la­ten tes­ten”, be­na­drukt het mi­nis­te­rie op­nieuw. Land­bouw­mi­nis­ter Ca­rola Schou­ten werkt mo­men­teel aan een re­ge­ling voor nert­sen­hou­de­rij­en die eer­der wil­len stop­pen. Van­af 2024 geldt so­wie­so een ver­bod op het hou­den van nert­sen.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.