Vi­rus­waan­zin de­mon­streert bij ver­keerd AD-ge­bouw

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

ROT­TER­DAM - De ac­tie­groep Vi­rus­waan­zin wil­de gisteren bij meer­de­re re­dac­ties in Ne­der­land de­mon­stre­ren te­gen de ver­slag­ge­ving over het co­ro­na­vi­rus. Zo ston­den er een stuk of wat men­sen op het Me­dia Park in Hil­ver­sum. In Rot­ter­dam ston­den wat men­sen voor het ge­bouw van het ‘AD’ aan de Mar­ten Mees­weg. Althans, dat dach­ten ze. De krant is er al weer een tijd weg en zit nu in het cen­trum van Rot­ter­dam.

“Er de­mon­streer­den gisteren dus men­sen te­gen me­dia die hen niet goed zou­den in­for­me­ren over co­ro­na. In Rot­ter­dam ston­den ze bij een pand waar het ‘AD’ al 8 jaar weg is”, al­dus een me­de­wer­ker van de krant.

Wil­lem En­gel, voor­man van Vi­rus­waan­zin, was een van de de­mon­stran­ten in Rot­ter­dam. In een li­vestream op

Fa­ce­book zei hij dat het hem ver­baast hoe­veel po­li­tie­men­sen rond­lo­pen. In het ge­bouw zit niet lan­ger het ‘AD’, maar het Po­li­tie­dien­sten­cen­trum. Daar­on­der valt bij­voor­beeld de per­so­neels­ad­mi­ni­stra­tie van de na­ti­o­na­le po­li­tie.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.