Vlie­gen met kof­fer op­nieuw fors duur­der

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/RUBRIEK -

SCHIP­HOL - Het in­chec­ken van een kof­fer in een vlieg­tuig is de­ze zo­mer op­nieuw 10% duur­der ge­wor­den. Ook vo­rig jaar na­men de kos­ten fors toe.

Dat blijkt uit on­der­zoek van web­win­kel en prijs­ver­ge­lij­ker Be­slist.nl on­der de be­lang­rijk­ste vlieg­maat­schap­pij­en die op Schip­hol vlie­gen. Het gaat om vluch­ten bin­nen Eu­ro­pa, om­dat ver­re be­stem­min­gen vol­gens het reis­ad­vies van Bui­ten­land­se Za­ken nog ta­boe zijn voor va­kan­ties, met uit­zon­de­ring van de An­til­len.

Ruim­ba­ga­ge tot 15 kg is vol­gens het on­der­zoek sinds 2018 ge­mid­deld 16% in prijs ge­ste­gen tot ruim 25 eu­ro. “Voor zwaar­de­re kof­fers tot 23 kg is dat 32 eu­ro, een kos­ten­stij­ging van 22%. Dat geldt voor on­li­ne re­ser­ve­ren. Op de lucht­ha­ven is het stuk­ken duur­der”, al­dus een woord­voer­der.

Er is vol­gens hem spra­ke van een wir­war van ta­rie­ven en voor­waar­den, waar­door de rei­zi­ger vaak door de bo­men het bos niet meer ziet. “Ver­ge­lij­ken wordt moei­lij­ker. Het zijn ook en­ke­le reis-prij­zen.” De Con­su­men­ten­bond wijst op de wet­te­lij­ke nood­zaak om prij­zen door­zich­tig naar de rei­zi­ger te com­mu­ni­ce­ren. “Ie­der­een moet voor boe­king we­ten waar hij aan toe is. On­ver­mijd­ba­re kos­ten ho­ren in de tic­ket­prijs.” De meer­prij­zen van kof­fers va­ri­ë­ren vol­gens de ver­ge­lij­kings­si­te van 10 tot 100 eu­ro al naar ge­lang de be­stem­ming, reis­pe­ri­o­de en stoel­klas­se. “Geen en­ke­le maat­schap­pij heeft de ba­ga­ge­kos­ten af­ge­lo­pen ja­ren on­ge­moeid ge­la­ten.” Vol­gens we­reld­koe­pel IATA gaat er al meer dan 100 mil­jard dol­lar in om, ter­wijl juist ‘ka­le’ tic­ket­prij­zen on­der druk staan. Steeds meer lucht­vaart­maat­schap­pij­en lan­ce­ren ook een nieuw hand­ba­ga­ge­be­leid, waar­bij al­leen klei­ne hand­tas­sen die on­der de stoel pas­sen, nog gra­tis mee mo­gen in de ca­bi­ne. Prijs­vech­ter Ry­a­nair is daar een voor­beeld van. Voor on­der an­de­re rol­kof­fers moet dan net zo goed bij­be­taald wor­den.

Co­ren­don-top­man Ste­ven van der Heij­den re­a­geert ge­la­ten. “Wij re­ke­nen voor ruim­kof­fers stan­daard 20 eu­ro in Eu­ro­pa. We kun­nen he­laas niet an­ders. Jaar­lijks pas­sen we die ta­rie­ven aan op on­ze con­cur­ren­ten. Het gaat in­der­daad om een ver­ho­ging van bij­na 20% in drie jaar.” Het is vol­gens hem wel­is­waar ‘klan­ton­vrien­de­lijk’ voor toe­ris­ten die geen keu­ze heb­ben en wel kof­fers moé­ten mee­ne­men, “maar de con­su­ment kijkt nu een­maal naar de ge­pu­bli­ceer­de prij­zen van vlieg­tic­kets zon­der de ex­tra’s mee te re­ke­nen. Wij kun­nen niet an­ders dan daar­in mee­gaan”. (De Te­le­graaf)

Pas­sa­giers met hun kof­fers bij Schip­hol. (Fo­to: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.