Rus­sen ge­ar­res­teerd voor moord op Ts­jet­sjeen­se dis­si­dent in Oos­ten­rijk

Times of Suriname - - BUITENLAND -

OOS­TEN­RIJK ­ In Oos­ten­rijk zijn twee Rus­sen opgepakt op ver­den­king van be­trok­ken­heid bij de moord op een Ts­jet­sjeen­se dis­si­dent in Linz. Het slacht­of­fer is een 43­ja­ri­ge Rus­si­sche asiel­zoe­ker die al ja­ren in Oos­ten­rijk woon­de. Oos­ten­rijk­se me­dia mel­den dat hij daar be­kend­stond als Mar­tin B. en dat hij een cri­ti­cus was van de Ts­jet­sjeen­se lei­der Ka­dy­rov.

Eén van de ver­dach­ten, een 47-ja­ri­ge Rus uit Ts­jet­sje­nië, werd kort na­dat het li­chaam van B. was ont­dekt opgepakt. De an­de­re ver­dach­te (37) komt even­eens uit Ts­jet­sje­nië en is woon­ach­tig in Oos­ten­rijk. Hij werd aan­van­ke­lijk on­der­vraagd als ge­tui­ge, maar werd la­ter als­nog als ver­dach­te aan­ge­merkt na­dat hij te­gen­strij­di­ge ver­kla­rin­gen had af­ge­legd.

De dood­ge­scho­ten Ts­jet­sjeen kwam in 2005 van­uit de au­to­no­me Rus­si­sche re­pu­bliek naar Oos­ten­rijk. Des­tijds zou hij Ma­mikhan Oe­ma­rov heb­ben ge­he­ten. Na­dat hij in 2007 de vluch­te­lin­gen­sta­tus had ge­kre­gen, ging hij als Mar­tin B. door het le­ven, meldt het Oos­ten­rijk­se pers­bu­reau APA. De Oos­ten­rijk­se po­li­tie doet on­der­zoek en vindt het nog te vroeg om te spe­cu­le­ren over een mo­tief voor de moord, die mo­ge­lijk een po­li­tie­ke ach­ter­grond heeft. B. zet­te van­uit Oos­ten­rijk vi­deo’s on­li­ne waar­in hij kri­tiek uit­te op de pro-Rus­si­sche pre­si­dent Ram­zan Ka­dy­rov, die sinds 2007 met har­de hand re­geert en al ja­ren wordt be­schul­digd van ern­sti­ge men­sen­rech­ten­schen­din­gen.

Ver­der zegt het Oe­kra­ïen­se mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken dat B. in 2017 be­wijs le­ver­de in een moord­zaak in dat land. Die zaak ging over de moord op de echt­ge­no­te van een man die van plan zou zijn ge­weest om de Rus­si­sche pre­si­dent Poe­tin om te bren­gen.

De dood van de B. komt op het mo­ment dat er in­ter­na­ti­o­naal groei­en­de zor­gen zijn over de vei­lig­heid van Ts­jet­sje­nen in het bui­ten­land. In ja­nu­a­ri werd een kri­ti­sche Ts­jet­sjeen­se blog­ger ver­moord in Lil­le en een maand la­ter werd een an­de­re Ts­jet­sjeen aan­ge­val­len in Zwe­den.

Ook in Ber­lijn was het vo­rig jaar raak. Daar werd in een park op klaar­lich­te dag een Ge­or­gi­sche vluch­te­ling van Ts­jet­sjeen­se af­komst dood­ge­scho­ten, na een reeks mis­luk­te li­qui­da­tie­po­gin­gen. Vol­gens het Duit­se Open­baar Mi­nis­te­rie is het vrij­wel ze­ker dat die moord­aan­slag in op­dracht van Rusland werd ge­pleegd. On­der­zoeks­jour­na­lis­ten kop­pel­den de da­der aan de Rus­si­sche in­lich­tin­gen­dienst GROe. (NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.