Pool­se pre­si­dent dient wets­voor­stel in dat ho­mo­s­tel­len adop­tie­recht ont­neemt

Times of Suriname - - BUITENLAND -

PO­LEN ­ De Pool­se pre­si­dent An­drzej Du­da heeft gisteren een wets­voor­stel on­der­te­kend waar­mee hij ho­mo­s­tel­len wil ver­bie­den om kin­de­ren te adop­te­ren, mel­den in­ter­na­ti­o­na­le me­dia. Nu is het woord aan het Pool­se par­le­ment, de Se­jm, dat met een twee­der­de­meer­der­heid moet in­stem­men om de wet door te voe­ren.

In het par­le­ment heeft Du­da’s re­ge­rings­par­tij Recht- en Recht­vaar­dig­heid (PiS) geen ab­so­lu­te meer­der­heid, waar­door het niet ze­ker is of het wets­voor­stel de eind­streep haalt.

De ti­ming van het wets­voor­stel is ge­voe­lig: Po­len gaat zon­dag naar de stem­bus voor de twee­de ron­de van de pre­si­den­ti­ë­le ver­kie­zin­gen. Du­da’s uit­da­ger, bur­ge­mees­ter Ra­fal Tr­za­skow­ski van War­schau, ver­tel­de dit week­end ook te­gen adop­tie­rech­ten voor ho­mo­kop­pels te zijn. In de pei­lin­gen leek het een nek-aan-nek­ra­ce te wor­den. Ana­lis­ten ver­moe­den dat Du­da met het wets­voor­stel op de val­reep nog de ex­treem­recht­se kie­zer aan zich wil bin­den.

De pre­si­dent zei dit week­end dat door de wet “de vei­lig­heid van kin­de­ren ver­be­tert en het wel­zijn van de kin­de­ren op veel gro­te­re schaal ge­ga­ran­deerd wordt”. Eer­der de­ze maand open­de Du­da al het vuur op de lhb­ti-ge­meen­schap, die hij weg­zet­te als een “ide­o­lo­gie die er­ger is dan al het com­mu­nis­me”.

Het wets­voor­stel schrijft voor dat al­leen he­te­ro­sek­su­e­le kop­pels nog kin­de­ren mo­gen adop­te­ren, en rech­ters de sek­su­e­le ge­aard­heid van per­so­nen mo­gen con­tro­le­ren zo­dat de kin­de­ren “in het juis­te huis te­recht­ko­men”.

Du­da wil ook dat er geen le­zin­gen meer ge­ge­ven wor­den over de lhb­ti-ge­meen­schap op Pool­se scho­len. Het land werd dit jaar door de lhb­ti-eman­ci­pa­tie­or­ga­ni­sa­tie ILGA-Eu­ro­pe als slecht­ste Eu­ro­pe­se land aan­ge­merkt voor de lhb­ti-ge­meen­schap.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.