Sa­fa­ri­par­ken Ke­nia lig­gen stil, wil­de die­ren wor­den nu op­ge­ge­ten

Times of Suriname - - BUITENLAND -

KE­NIA - Het ho­tel in na­tuur­park Tai­ta Hills in het zui­den van Ke­nia ligt er ver­la­ten bij. De bed­den zijn leeg. De bar is leeg en ook het ter­ras, waar­van­daan je naar oli­fan­ten en leeu­wen kan kij­ken met een bier­tje in de hand, is uit­ge­stor­ven. Van­we­ge de co­rona­cri­sis zit het land op slot en zijn er geen com­mer­ci­ë­le vluch­ten. Ook het bin­nen­land­se toe­ris­me ligt stil door co­ron­a­maat­re­ge­len.

De Ke­ni­aan­se over­heid maak­te de­ze week be­kend al 670 mil­joen eu­ro aan in­kom­sten te zijn mis­ge­lo­pen om­dat de toe­ris­ten­in­du­strie in el­kaar is ge­stort. Het leidt ook tot baan­ver­lies.

In pri­vé­park Tai­ta Hills heb­ben ze niet al­leen per­so­neel uit het ho­tel naar huis ge­stuurd, maar is er nu ook min­der geld om de ran­gers het veld in te stu­ren die door het park pa­trouil­le­ren en de die­ren be­scher­men. Ze wer­ken op hal­ve kracht en kun­nen het park daar­door min­der goed in de ga­ten hou­den.

De ver­min­der­de be­vei­li­ging heeft er­voor ge­zorgd dat stro­pers hun slag staan. Men­sen die dicht­bij de par­ken wo­nen, leg­gen val­strik­ken. Ze zijn uit op an­ti­lo­pen, ze­bra’s, buf­fels en gi­raf­fen voor hun vlees. In Ke­nia zijn er meer­de­re soor­ten na­tuur­par­ken. Er zijn on­der meer na­ti­o­na­le par­ken, die ge­rund wor­den door de over­heid, pri­vé­par­ken die ge­leid wor­den door par­ti­cu­lie­ren, en na­tuur­par­ken waar­bij het land in han­den is van de lo­ka­le ge­meen­schap. Die ex­ploi­teert of be­heert het park zelf. De pro­ble­men zijn er voor­al in de ge­meen­schaps­par­ken die erg af­han­ke­lijk zijn van de in­kom­sten van toe­ris­ten en dicht bij dor­pen lig­gen.

In het na­tuur­park Lu­mo lo­pen de park­wach­ten door het ho­ge gras. Eerst wa­ren ze hier met twin­tig man, nu nog maar met tien. Alfred Mwa­na­ke is mee op pa­trouil­le. Hij werkt voor de ver­e­ni­ging van ge­meen­schaps­par­ken in dit ge­bied. De par­ken die hij on­der zich heeft zijn even groot als de pro­vin­cies Gel­der­land, Lim­burg en Noord-Bra­bant bij el­kaar.

Hoof­dran­ger Chris­pus Mwas­hi­la laat hem een buf­fel zien met een me­taal­draad om zijn nek waar de bief­stuk van­af is ge­sne­den. De af­ge­lo­pen maand von­den ze hier 35 val­strik­ken “We heb­ben veel tijd be­steed aan be­wust­wor­ding van de ge­meen­schap­pen dat ze de na­tuur be­ter kun­nen ge­brui­ken voor toe­ris­me dan er bij­voor­beeld hun vee op te kun­nen la­ten gra­zen”, ver­telt Mwa­na­ke. Maar als de toe­ris­ten weg­blij­ven gaan ze het land weer an­ders ge­brui­ken. Dan gaat een deel van ons werk ver­lo­ren.”

“Door de co­rona­cri­sis is de eco­no­mie in­ge­stort en daar­door heb je nu veel men­sen zon­der werk,” zegt Dick­son Kae­lo van de Ke­nya Wild­li­fe Con­ser­van­cies As­so­ci­a­ti­on, een or­ga­ni­sa­tie voor de ge­meen­schaps­par­ken. “Men­sen zijn daar­om op zoek naar ma­nie­ren om aan eten te ko­men. Vlees van wil­de die­ren is goed­ko­per dan bij­voor­beeld rund­vlees.”

Mi­chael O’Brein-Ony­e­ka van de na­tuur­be­scher­mings­or­ga­ni­sa­tie Con­ser­va­ti­on In­ter­na­ti­o­nal noemt de il­le­ga­le jacht pro­ble­ma­tisch, maar be­grij­pe­lijk. “Het is niet goed voor de wil­de die­ren maar veel men­sen zijn wan­ho­pig. Afri­ka­nen ja­gen niet om het hoofd van een dier trots bo­ven hun schoor­steen­man­tel te han­gen. Het gaat om eten.” De park­wach­ten ma­ken zich zor­gen dat ook an­de­re die­ren, on­be­doeld, in de val­strik­ken te­recht kun­nen ko­men, zo­als ba­by-oli­fan­ten en leeu­wen. Die kun­nen zich ver­won­den en ver­vol­gens min­der mak­ke­lijk kun­nen ja­gen. En Mwa­na­ke van de ver­e­ni­ging van ge­meen­schaps­par­ken is bang voor ge­zond­heids­pro­ble­men als er meer vlees van wil­de die­ren wordt ge­ge­ten. “Dan heb­ben we da­de­lijk weer een nieuw vi­rus.” De na­tuur­be­scher­mers zien nog geen toe­na­me in de jacht op de meer ico­ni­sche die­ren, de neus­hoorn en de oli­fant, waar­voor werd ge­vreesd. Die wor­den ge­stroopt voor hun ivoor en hoorn door mis­daad­syn­di­ca­ten, en naar Azië ge­smok­keld. De co­ro­na­lock­down lijkt de­ze die­ren nu juist te hel­pen. “Om­dat er nu geen vlieg­ver­keer is, is het nu moei­lij­ker voor de cri­mi­ne­len om ivoor en hoorn het land uit te krij­gen”, zegt Ivy Wai­ri­mu. Zij werkt voor Tusk, een or­ga­ni­sa­tie die on­der meer veel in­ves­teert om neus­hoorns vei­lig te hou­den in Afri­ka.

Wai­ri­mu maakt zich wel zor­gen. “Als het land opent, zal het een tijd­je du­ren voor­dat er weer toe­ris­ten ko­men. En dus zal in een deel van de par­ken de be­vei­li­ging ver­zwakt blij­ven. Dan kun­nen ze hun slag slaan.” (NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.