Po­pu­lai­re Spaan­se stran­den tij­de­lijk op slot

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SPAN­JE - Stran­den in Span­je gin­gen af­ge­lo­pen week­end op slot, na­dat hor­des bad­gas­ten naar de kust trok­ken om van de zon te ge­nie­ten.

Om de so­ci­a­le af­stand te kun­nen ga­ran­de­ren gin­gen on­der meer de stran­den in en rond Ma­la­ga gisteren tij­de­lijk dicht. In het to­taal gaat het om on­ge­veer 55 stran­den in het Zuid-Spaan­se An­dal­us­ië, zo blijkt uit cij­fers, waar­over de Spaan­se krant Di­a­rio Sur in Ma­la­ga schrijft. De zon­aan­bid­ders op de stran­den van Ca­diz wer­den te­gen­ge­hou­den. Even na 13.30 uur wer­den meer­de­re stran­den, ver­schil­len­de klei­ne baai­en in het na­bij­ge­le­gen Co­nil de la Fron­te­ra, dicht­ge­gooid.

De plaat­se­lijk ge­meen­ten com­mu­ni­ceer­den de slui­tings­in­for­ma­tie via een app en op ge­meen­te­lij­ke web­si­tes. De slui­ting van een strand rond de klok van 15.00 uur kwam op het mo­ment dat het net vloed was, waar­door er een mi­ni­maal aan­tal vier­kan­te me­ters zand te ver­de­len viel.

Vol­gens lo­ka­le au­to­ri­tei­ten wer­den het Bo­lo­nia-strand in de buurt van Ta­ri­fa en het na­bij­ge­le­gen ki­te­sur­fers­pa­ra­dijs Val­de­queros, de af­ge­lo­pen twee week­en­den al ge­trof­fen door slui­tin­gen. Af­ge­lo­pen week­end kon­den de­ze stran­den juist aan de pro­ble­men van gro­te druk­te ont­snap­pen, ver­moe­de­lijk om­dat strand­gan­gers hun ver­tier el­ders zoch­ten.

Ver­wacht wordt dat de pro­ble­men rond over­vol­le stran­den in ju­li nog zul­len ver­er­ge­ren als er zo­wel meer bui­ten­land­se toe­ris­ten als Span­jaar­den hun jaar­lijk­se zo­mer­va­kan­tie aan de Costa ko­men vie­ren. De Zuid-Spaan­se stran­den zijn nor­maal ge­spro­ken het drukst tus­sen half ju­li en half au­gus­tus.

Aan de Costa del Sol is niet ge­ko­zen voor een boe­kings­sys­teem voor het strand zo­als in de bad­plaats Be­nidorm wel het ge­val is. De twee be­lang­rijk­ste stran­den van Be­nidorm zijn ver­deeld in stuk­ken van vier vier­kan­te me­ter die strand­gan­gers kun­nen re­ser­ve­ren via een app. Span­je laat weer toe­ris­ten toe uit twaalf Eu­ro­pe­se lan­den. In twee noor­de­lijk ge­le­gen re­gio’s van Span­je zijn de lock­down-maat­re­ge­len op­nieuw aan­ge­scherpt na een nieu­we co­rona­piek. De re­gi­o­na­le re­ge­ring van Ga­li­cië heeft gisteren be­per­kin­gen op­ge­legd aan on­ge­veer 70.000 men­sen, wat be­te­kent dat ze het ge­bied de ko­men­de vijf da­gen niet kun­nen ver­la­ten. Vol­gens de au­to­ri­tei­ten wa­ren er 258 nieu­we ge­val­len in Ga­li­cië, waar­van 117 in Lu­go. Veel be­smet­tin­gen kon­den wor­den gel­inkt aan een be­zoek aan bars in de om­ge­ving.

Eer­der sloot Ca­ta­lonië een ge­bied af met on­ge­veer 200.000 in­wo­ners na een ‘ster­ke toe­na­me’ van het aan­tal co­ro­na­be­smet­tin­gen in Se­gria. (De Te­le­graaf)

Een Spaan­se strand vol met men­sen. (Fo­to: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.