Tru­deau niet naar top met Trump en Mexi­caan­se pre­si­dent in Was­hing­ton

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CA­NA­DA - De Ca­na­de­se pre­mier Jus­tin Tru­deau zal de­ze week niet af­rei­zen naar Was­hing­ton voor een top met de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump en de Mexi­caan­se pre­si­dent An­drés Ma­nu­el López Obra­dor over een nieuw Noor­dA­me­ri­kaans han­dels­ver­drag.

Tru­deau zei eer­der te­gen jour­na­lis­ten dat hij be­zorgd is over het Ame­ri­kaan­se on­ver­mo­gen om de co­rona­cri­sis on­der con­tro­le te krij­gen. Ook ver­wees hij naar span­nin­gen over mo­ge­lij­ke Ame­ri­kaan­se ta­rie­ven op Ca­na­dees alu­mi­ni­um. De on­der­han­de­lin­gen over de voor­waar­den rond de bij­een­komst, die ge­pland staat voor 8 en 9 ju­li, lo­pen nog wel.

De Mexi­caan­se pre­si­dent zal de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump woens­dag in het Wit­te Huis ont­moe­ten, zijn eer­ste reis bui­ten Mexi­co sinds zijn aan­tre­den. López Obra­dor had er bij Tru­deau in het open­baar op aan­ge­dron­gen zich bij hem in Was­hing­ton te voe­gen. López Obra­dor voeg­de er­aan toe dat hij een co­ro­na­test zal doen voor­dat hij Mexi­co ver­laat, en dat hij be­reid is er nog een te doen in de Ver­e­nig­de Sta­ten als hij daartoe ver­plicht wordt.

Tru­deau zal wel zo snel mo­ge­lijk Mexi­co be­zoe­ken. Hij heeft een uit­no­di­ging van de Mexi­caan­se pre­si­dent daartoe aan­ge­no­men. De twee lei­ders had­den maan­dag­och­tend een te­le­foon­ge­sprek met el­kaar.

“Hij zal ons niet kun­nen ver­ge­zel­len in Was­hing­ton, maar hij stem­de er­mee in om Mexi­co zo snel mo­ge­lijk te be­zoe­ken”, zei López Obra­dor op Twit­ter, ver­wij­zend naar zijn reis naar Trump in Was­hing­ton. “We heb­ben een heel goe­de re­la­tie.”

(HLN)

De Ca­na­de­se pre­mier Jus­tin Tru­deau. (Fo­to: Ne­der­lands Dag­blad)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.