Car­rie Sy­monds, ver­loof­de van Bo­ris Jo­hn­son, te hoop te­gen ‘ape­n­ar­beid’ ko­kos­in­du­strie

Times of Suriname - - BUITENLAND -

EN­GE­LAND - De ver­loof­de van de Brit­se pre­mier Bo­ris Jo­hn­son, Car­rie Sy­monds, heeft zich op so­ci­a­le me­dia uit­ge­spro­ken te­gen ‘ape­n­ar­beid’ in de ko­kos­noot-in­du­strie. Ze richt haar pij­len ex­pli­ciet op su­per­markt­ke­tens en noemt ze bij naam. De ke­tens re­a­ge­ren nu.

Sy­monds mengt zich open­lijk in het de­bat dat werd aan­ge­zwen­geld door The Te­le­graph. Meer­de­re su­per­markt­ke­tens stop­pen met de ver­koop van ko­kos­noot­pro­duc­ten om­dat er die­ren­mis­han­de­ling in het spel zou zijn, zo­als blijkt uit on­der­zoek. Apen wor­den ge­bruikt als ‘ar­bei­ders’ en moe­ten de ko­kos­no­ten on­der meer uit de bo­men ha­len, maar wor­den vol­gens na­tuur­or­ga­ni­sa­ties zeer slecht be­han­deld.

Sy­monds noem­de op Twit­ter na­men van su­per­mark­ten die zijn ge­stopt. “Het wordt tijd voor AL­LE su­per­mark­ten om het­zelf­de te doen”, al­dus Sy­monds.

Eén van de drie su­per­mark­ten die ze ver­vol­gens noemt, zegt ook te stop­pen met be­paal­de pro­duc­ten waar­bij de apen­mis­han­de­ling speelt. Een an­de­re su­per­markt zegt de zaak te on­der­zoe­ken. De der­de,

Tes­co, de groot­ste su­per­markt van Groot-Brit­tan­nië, zegt de ge­noem­de pro­duc­ten niet te ver­ko­pen. Bij de huis­merk­va­ri­ant wor­den geen apen ge­bruikt in de ver­vaar­di­ging, al­dus een woord­voer­der te­gen pers­bu­reau Reu­ters.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.