Li­ver­pool wint van As­ton Vil­la

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Li­ver­pool heeft zich enigs­zins ge­re­van­cheerd op de for­se ne­der­laag te­gen Man­ches­ter Ci­ty van don­der­dag. The Reds, die al ze­ker zijn van de lands­ti­tel, won­nen zon­dag­avond zon­der te over­tui­gen met 2-0 van As­ton Vil­la, door doel­pun­ten van Sa­dio Ma­né en de pas ne­gen­tien­ja­ri­ge Cur­tis Jones. De eer­ste helft ken­de bar wei­nig hoog­te­pun­ten en Li­ver­pool schoot slechts twee keer op doel, een aan­tal dat in ok­to­ber 2018 te­gen Man­ches­ter Ci­ty voor het laatst zo laag was. De eni­ge mo­ge­lijk­heid kwam op naam van Mo­ha­med Sa­lah, die zijn schot van­uit een moei­lij­ke hoek ge­keerd zag wor­den door Pe­pe Rei­na. As­ton Vil­la leek voor rust nog even te moe­ten vre­zen voor het uit­val­len van Jack Gre­a­lish, die zich bui­ten het veld met een bles­su­re moest la­ten be­han­de­len. De mid­den­vel­der, die re­cent werd gel­inkt aan on­der meer Man­ches­ter Uni­ted en Man­ches­ter Ci­ty, kon ech­ter ‘ge­woon’ ver­der spe­len. Gre­a­lish was in de twee­de helft de eer­ste die Li­ver­pool­doel­man Alis­son op de proef stel­de, maar hij be­vond zich in bui­ten­spel­po­si­tie.

Kort daar­na kreeg As­ton Vil­la wél een gel­di­ge kans via An­war el Gha­zi, die Alis­son een doel­punt zag voor­ko­men. De der­de mo­ge­lijk­heid in kor­te tijd voor de be­zoe­kers werd in­ge­leid door een slip­per­tje van Vir­gil van Dijk, maar tot een doel­punt leid­de dit uit­ein­de­lijk niet. Klopp greep ver­vol­gens in door Fir­mi­no, Hen­der­son en Wijnal­dum bin­nen de lij­nen te bren­gen ten kos­te van Alex Ox­la­de-Cham­ber­lain, Fa­bin­ho en Ori­gi. Met nog twin­tig mi­nu­ten op de klok kwam Li­ver­pool enigs­zins uit het niets op voor­sprong. Ke­ï­ta vond Ma­né, die van dicht­bij via de on­der­kant van de lat zijn vijf­tig­ste doel­punt op An­field te­gen de tou­wen schoot.

Fir­mi­no zag een ge­plaatst schot ver­vol­gens ge­keerd wor­den door Rei­na. In­val­ler Jones bracht met nog een mi­nuut te gaan de be­slis­sing, door met zijn eer­ste Pre­mier Le­a­gue-doel­punt op aan­ge­ven van Sa­lah de 2-0 aan te te­ke­nen. Gre­a­lish zag in de slot­mi­nuut nog een in­zet ge­keerd wor­den door Alis­son. As­ton Vil­la keer­de daar­door zon­der pun­ten te­rug naar Bir­ming­ham en moet in de laat­ste vijf wed­strij­den al­le zei­len bij­zet­ten om nog aan de­gra­da­tie te ont­ko­men. The Vil­lans be­zet­ten mo­men­teel de acht­tien­de plaats, maar heb­ben maar één punt min­der dan het vir­tu­eel vei­li­ge Wat­ford.

(AD)

Mo­ha­med Sa­lah van Li­ver­pool pro­beert langs een spe­ler van As­ton Vil­la te gaan. (Fo­to: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.