Koe­man hoopt op me­de­wer­king club­coa­ches

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bonds­coach Ro­nald Koe­man vraagt zich af hoe de top­spe­lers uit zijn Oran­je­se­lec­tie zich zul­len hou­den tij­dens de ko­men­de lood­zwa­re maan­den. Het sei­zoen 2019-2020 loopt voor de mees­te top­clubs door tot eind au­gus­tus, het nieu­we sei­zoen be­gint niet lang daar­na en wordt di­rect ge­volgd door het EK in 2021. Koe­man denkt dat dit on­her­roe­pe­lijk zal lei­den tot bles­su­res en an­de­re fy­sie­ke on­ge­mak­ken. “De com­mer­cie is be­pa­lend, dat zie je steeds va­ker. En je ziet ook steeds min­der rust voor spe­lers. Maar nu is al­les an­ders door het co­ro­na­vi­rus”, al­dus de bonds­coach, die zon­dag­avond aan­schoof bij NOS Stu­dio Sport. Koe­man denkt niet dat spe­lers door mid­del van trai­ning voor­be­reid kun­nen wor­den op een sei­zoen met ruim tach­tig (!) wed­strij­den. “Dat kun je niet train­baar ma­ken, zon­der klach­ten en bles­su­res. Dat is on­mo­ge­lijk.”

De 57-ja­ri­ge trai­ner hoopt dan ook van har­te dat zijn in­ter­na­ti­o­nals zo veel mo­ge­lijk be­schermd wor­den door hun clubs. “Ik maak me in al­ge­me­ne zin zor­gen om voet­bal­lers die dit soort pro­gram­ma’s in een kor­te pe­ri­o­de moe­ten af­wer­ken. Het wordt al­le­maal nóg kor­ter op el­kaar”, con­staeert de bonds­coach. “Je hoopt na­tuur­lijk dat ze af en toe wat rust krij­gen bij hun club en wat min­der wed­strij­den spe­len.” Koe­man heeft niet de il­lu­sie dat de na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le voet­bal­bon­den tot be­zin­ning ko­men. “Min­der wed­strij­den, maar dat ge­beurt niet. Dit is al ja­ren zo, maar nu is het met co­ro­na na­tuur­lijk ex­treem.”

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.