Bar­ça werkt aan dras­ti­sche ver­jon­gings­stra­te­gie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het be­stuur van FC Bar­cel­o­na zal flink aan de bak moe­ten om de Ca­ta­laan­se groot­macht weer op or­de te krij­gen. Eén van de wer­ken maar men voor staat, is een flin­ke ver­jon­gings­ope­ra­tie. Vol­gens SPORT heeft men dan ook een plan be­dacht op Camp Nou om de se­lec­tie te voor­zien van ‘veu­lens’.

In eer­ste in­stan­tie wil men be­roep doen op de jon­ge­ren die mo­men­teel al on­der con­tract lig­gen. Car­les Ale­ñá keer te­rug van zijn uit­leen­beurt en krijgt een be­lang­rij­ke rol, Ri­qui Puig moet steeds meer speel­tijd krij­gen en Fren­kie de Jong komt mo­ge­lijk va­ker te­recht op de po­si­tie van Ser­gio Busquets, die óók op leef­tijd be­gint te ra­ken. Daar­naast is ui­ter­aard ook goudthaan­tje Anu Fa­ti. Bo­ven­dien wordt er in het Camp Nou-sta­di­on veel ver­wacht van aan­winst Fran­cis­co Trin­cão, die voor 31 mil­joen eu­ro over­komt van het Por­tu­ge­se Spor­ting Bra­ga. Daar­naast is het nog al­tijd de be­doe­ling dat Lau­taro

Martí­nez zijn werk­ge­ver In­ter­na­zi­o­na­le ach­ter zich laat voor Ca­ta­lonië, al­hoe­wel de 22-ja­ri­ge spits liefst 111 mil­joen eu­ro kost.

Oud­ge­dien­den Ivan Ra­ki­tic en Ar­tu­ro Vi­dal heb­ben naar ver­luidt te ho­ren ge­kre­gen dat zij voor een zacht prijs­je mo­gen ver­trek­ken. De re­cen­te komst van Mi­ra­lem Pja­nic, in­mid­dels al­weer 30 jaar, staat hier na­tuur­lijk haaks op. Maar hij zou de jon­ge mid­den­vel­ders sa­men met Busquets moe­ten be­ge­lei­den. (VN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.