Zi­da­ne slaat te­rug in VAR-dis­cus­sie

Times of Suriname - - SPORT - Coach Zi­n­e­di­ne Zi­da­ne baalt van de VAR-dis­cus­sie. Hij vindt dat Re­al Ma­drid niet be­voor­deeld wordt door de VAR en meer res­pect ver­dient. (Fo­to: AD)

VOET­BAL - Re­al Ma­drid heeft zon­dag­mid­dag een be­lang­rij­ke 0-1-over­win­ning ge­boekt op het veld van Athle­tic Bil­bao. Net zo­als don­der­dag te­gen Ge­ta­fe haal­de De Ko­nink­lij­ke het na een pe­nal­ty van Ser­gio Ra­mos in de twee­de helft. Er kwam wel op­nieuw kri­tiek op en­ke­le VAR-be­slis­sin­gen in het voor­deel van Re­al.

De af­ge­lo­pen da­gen was er al heel wat te doen over de wed­strijd­lei­ding, die te vaak in het voor­deel van de Ma­dri­le­nen zou in­grij­pen. Maar coach Zi­n­e­di­ne Zi­da­ne heeft het he­le­maal ge­had met de­ze dis­cus­sie. “Ik word er moe van dat men­sen me tel­kens ver­tel­len dat we ge­won­nen heb­ben dank­zij de ar­bi­tra­ge. De spe­lers ver­die­nen res­pect. Nie­mand gaat ons stop­pen in on­ze mis­sie”, re­a­geer­de de Frans­man ach­ter­af. Vol­gens Zi­da­ne was de over­win­ning dan ook ver­diend. “Dit was een heel be­lang­rij­ke ze­ge voor ons, een zwaar­be­voch­ten en in­ten­se over­win­ning. Maar tot het mo­ment dat de ti­tel ma­the­ma­tisch bin­nen is, kun­nen we niet re­laxen. Van­uit mijn er­va­ring, ook als spe­ler, weet ik dat al­le wed­strij­den moei­lijk kun­nen zijn. Wat ik wel kan zeg­gen is dat ze­ven ze­ges in ze­ven du­els in­druk­wek­kend is”, al­dus ‘Zi­zou’.

(VN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.