Wan­hoop slaat toe bij Espan­y­ol

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Espan­y­ol staat op het punt om voor het eerst in 27 jaar te de­gra­de­ren uit de Pri­me­ra Di­vi­sión. Zon­dag­mid­dag ver­zuim­de de ploeg uit Bar­cel­o­na de laat­ste red­dings­boei te pak­ken en dus is de te­leur­stel­ling gi­gan­tisch. Espan­y­ol toon­de de laat­ste we­ken te­ke­nen van her­stel, maar ver­loor drie­maal op rij met één doel­punt ver­schil. Re­al Be­tis, Re­al Ma­drid en Re­al So­cie­dad de­den de wor­ste­len­de Ca­ta­la­nen pijn. Zon­dag stond een recht­streeks du­el met num­mer ne­gen­tien, Le­ga­nés, op het pro­gram­ma. Espan­y­ol was de be­te­re ploeg, had meer bal­be­zit, meer doel­po­gin­gen en be­te­re kan­sen, maar in de 53ste mi­nuut ging het weer mis. Het lag in­eens he­le­maal open aan de lin­ker­kant en Jo­na­than Sil­va pro­fi­teer­de daar­van: 0-1. De thuis­ploeg deed er al­les aan om een ge­lijk­ma­ker te for­ce­ren, maar het wil­de maar niet luk­ken. In de slot­fa­se sloeg bij ver­de­di­ger Jo­na­than Cal­le­ri de frus­tra­tie toe: hij kreeg twee­maal geel voor com­men­taar op de ar­bi­tra­ge.

Door de thuis­ne­der­laag te­gen con­cur­rent Le­ga­nés is het doek nu prak­tisch ge­val­len. Met nog vier du­els te gaan moet Espan­y­ol nu elf pun­ten goed­ma­ken op Ala­vés, Cel­ta de Vi­go of Ei­bar. Tot over­maat van ramp is Bar­cel­o­na de eerst­vol­gen­de te­gen­stan­der. Aan­voer­der Da­vid López kwam di­rect na af­loop van de wed­strijd voor de ca­me­ra’s en kon zijn emo­ties niet be­dwin­gen. ‘Dit is zwaar, heel zwaar. We doen er echt al­les aan. Ik weet niet wat ik moet zeg­gen.

We ge­ven al­les zo­dat on­ze fans trots kun­nen zijn op hun spe­lers, maar ik weet niet of ze dat mo­men­teel zijn. Dit is een his­to­ri­sche club, het kan niet zo zijn dat we geen wed­strij­den meer kun­nen win­nen.’ López werd in Bar­cel­o­na ge­bo­ren en door­liep de op­lei­ding van Espan­y­ol, voor­dat hij in 2014 naar Na­po­li ver­trok. Twee jaar la­ter kwam hij toch weer te­rug naar zijn club. Het feit dat Espan­y­ol op de rand van de­gra­da­tie staat, doet hem pijn. ‘Het is nog niet de­fi­ni­tief, maar het is heel, heel moei­lijk. Er moet een won­der ge­beu­ren, maar we moe­ten nu niet op­ge­ven. De­ze club ver­dient meer. Het min­ste dat wij kun­nen doen is al­les ge­ven. Dat zal ik mijn ploeg­ge­no­ten vra­gen en dat zal ik zelf ook doen.’

(VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.