Ap­ple waar­schuwt in iOS 14 en iPadOS 14 voor ge­lek­te wacht­woor­den

Times of Suriname - - IMOBIEL -

Ap­ple heeft in de nieu­we be­stu­rings­sys­te­men iOS 14 en iPadOS 14 nieu­we op­ties toe­ge­voegd aan de iCloud-sleu­tel­han­ger. De wacht­woord­ma­na­ger waar­schuwt on­der meer als het wacht­woord van een ge­brui­ker mo­ge­lijk is ge­lekt.

In de nieu­we up­da­tes voor iPho­nes en iPads is een me­nu toe­ge­voegd met aan­be­ve­lin­gen voor wacht­woor­den. Hie­rin ve­ri­fi­eert de sleu­tel­han­ger vol­gens Ap­ple of een wacht­woord in een da­ta­lek te­recht is ge­ko­men. Als dat zo is, wordt aan­ge­ra­den om het wacht­woord te ver­an­de­ren met een lin­kje naar de web­si­te waar­op dat kan. Ap­ple gaat ook waar­schu­wen als de ge­brui­ker een zwak wacht­woord ge­bruikt. De sleu­tel­han­ger zal ook aan­ge­ven waar­om dat zo is. Zo staat er bij­voor­beeld een tekst bij dat veel men­sen het­zelf­de wacht­woord ge­brui­ken, waar­door het ge­mak­ke­lijk te ra­den is.

Ook waar­schuwt de soft­wa­re voor het ge­bruik van op­vol­gen­de cij­fers. “Het ge­bruik van gang­ba­re pa­tro­nen maakt wacht­woor­den mak­ke­lij­ker te ra­den.”

In de hui­di­ge ver­sie van iOS 13 is ook al een over­zicht van wacht­woor­den aan­we­zig. Het me­nu geeft bij­voor­beeld al wel aan of een wacht­woord voor meer­de­re dien­sten wordt ge­bruikt, maar geeft ver­der geen tips en meldt ook niet dat het wacht­woord in een da­ta­lek voor­komt.

Het be­stu­rings­sys­teem iOS 14 ver­schijnt of­fi­ci­eel in het na­jaar. Op dit mo­ment wordt de soft­wa­re ge­test. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.