Bou­wer BAM vindt nieu­we top­man bij verf­reus Ak­zoNo­bel

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BUNNIK - BAM wil Ruud Joos­ten be­noe­men als top­man van het bouw­be­drijf. Die is nu nog ope­ra­ti­o­neel di­rec­teur van verf­reus Ak­zoNo­bel. Bouw­be­drijf BAM heeft zijn nieu­we top­man ge­von­den bij verf­ma­ker Ak­zoNo­bel. Ruud Joos­ten, die als coo lei­ding gaf aan de di­vi­sie de­co­ra­tie­ve verf, lost plaats­ver­van­gend ceo Fr­nas den Hou­ter af bij de bou­wer.

Joos­ten moet de op­vol­ger wor­den van Rob van Win­ger­den, die eer­der dit jaar ver­trok.

De 55-ja­ri­ge Joos­ten heeft zijn ge­he­le car­ri­è­re in de verf ge­werkt. Hij be­gon na zijn op­lei­ding be­drijfs­kun­de aan de Vrije Uni­ver­si­teit eind ja­ren tach­tig als mar­ke­ting ma­na­ger bij het verf­merk Sig­ma van het hui­di­ge Ame­ri­kaan­se PPG, gro­te con­cur­rent van Ak­zoNo­bel en drie jaar ge­le­den nog be­la­ger van de Ne­der­lan­ders. Hij werk­te daar tot 1996.

In 2017 werd Joos­ten lid van de raad van be­stuur bij Ak­zoNo­bel. In zijn func­tie als coo werk­te Joos­ten nauw sa­men met top­man Thier­ry Van­lan­c­ker. Hij was on­der meer ver­ant­woor­de­lijk voor de uit­voe­ring van de stra­te­gie en hij moest de groei bij Ak­zoNo­bel ver­snel­len.

Bij BAM moet Joos­ten de op­vol­ger wor­den van Rob van Win­ger­den. Na pro­ble­men met gro­te bouw­pro­jec­ten moest hij in april ver­trek­ken. In­te­rim-baas Den Hou­ter keert weer te­rug naar zijn ou­de stek als fi­nan­ci­ë­le top­man.

Joos­ten wacht een hel­se klus bij BAM. Vo­ri­ge week moest het bouw­be­drijf de zo­veel­ste for­se winst­waar­schu­wing af­ge­ven. In de eer­ste helft van dit jaar zal door de co­rona­cri­sis het ver­lies mi­ni­maal 130 mil­joen eu­ro be­dra­gen. De bou­wer is met tal van gro­te, voor­al in­ter­na­ti­o­na­le, pro­jec­ten de mist in­ge­gaan. BAM wil de in­ter­na­ti­o­na­le di­vi­sie af­sto­ten om het ri­si­co op pro­ject­ver­lie­zen te ver­klei­nen. Daar­naast zal Joos­ten fors moe­ten in­grij­pen in de pro­ject­or­ga­ni­sa­tie. Joos­ten treft bij BAM een com­pleet an­de­re werk­om­ge­ving met een moor­den­de con­cur­ren­tie en la­ge mar­ges. Waar Ak­zoNo­bel streeft naar een groei van de winst­mar­ge naar 15 pro­cent dit jaar door te snij­den in de kos­ten en het ver­ho­gen van de prij­zen, haalt BAM zijn doel­stel­ling van tus­sen de 2 en 4 pro­cent nog niet eens.

On­danks de com­pleet nieu­we we­reld waar­in Joos­ten zich gaat be­vin­den, re­a­ge­ren ana­lis­ten van ING ver­heugd. Zij stel­len de be­noe­ming van de nieu­we ceo voor­al op prijs van­we­ge zijn er­va­ring in het ver­an­de­ren van or­ga­ni­sa­ties. Vol­gens Har­rie Noy, voor­zit­ter van de raad van com­mis­sa­ris­sen bij BAM, is dat ook de re­den waar­om het bouw­be­drijf is uit­ge­ko­men bij Joos­ten. “Be­lang­rijk voor BAM is zijn be­we­zen track­re­cord in trans­for­ma­tie­pro­gram­ma’s, waar­mee hij or­ga­ni­sa­ties ver­be­ter­de, even­als hun ope­ra­ti­o­ne­le pres­ta­ties en mar­ges.”

Aan­deel­hou­ders moe­ten 24 autgus­tus de be­noe­ming van Joos­ten nog goed­keu­ren, maar re­a­geer­den maan­dag­och­tend al­vast en­thou­si­ast. Het aan­deel BAM open­de ruim 2 pro­cent ho­ger. De On­der­ne­mings­raad is in­mid­dels ak­koord ge­gaan.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.