Iso­la­tie­be­drijf moet ho­ge be­spa­rings­claim in­trek­ken

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - Is­o­profs, een doch­ter­be­drijf van ener­gie­be­drijf Es­sent, heeft op ver­zoek van con­su­men­ten­waak­hond ACM een be­we­ring op zijn web­si­te aan­ge­past. Het be­drijf stel­de con­su­men­ten een veel te ho­ge ener­gie­be­spa­ring in het voor­uit­zicht bij spouw­muur­iso­la­tie.

Het iso­la­tie­be­drijf be­weer­de dat je met spouw­muur­iso­la­tie 30 tot 50 pro­cent kunt be­spa­ren op je ener­gie­re­ke­ning. De ACM stelt vast dat men in de bran­che meest­al ad­ver­teert met be­spa­rin­gen tot maxi­maal 30 pro­cent, wat in lijn is met be­re­ke­nin­gen van de or­ga­ni­sa­tie Mi­li­eu Cen­traal.

De ACM roept men­sen en be­drij­ven op om ver­ge­lijk­ba­re ge­val­len van mis­lei­ding te mel­den, via de web­si­te acm­con­suw­ij­zer.nl. In der­ge­lij­ke ge­val­len kan de ACM de be­drij­ven aan­spre­ken en even­tu­eel een boe­te of dwang­som op­leg­gen.

Is­o­profs heeft de tekst in­mid­dels ge­wij­zigd. Er staat nu: “Be­spaar tot 30% op uw ener­gie­re­ke­ning, vol­gens Mi­li­eu Cen­traal. Spouw­muur­iso­la­tie zorgt niet al­leen voor een la­ge­re ener­gie­re­ke­ning, maar ook voor een ver­be­te­ring van uw woon­com­fort!” Het be­drijf werd in 2017 over­ge­no­men door Es­sent en tel­de toen vier kan­to­ren in Ne­der­land en Bel­gië. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.